Новини

Засоби електронної пошти та їх застосування в ЄАІС Держмитслужби України

Інформаційний обмін у межах митної системи здійснюється за допомогою інформаційно-телекомунікаційого комплексу Державної митної служби України "Електронна пошта" (далі — Система ІТК). Побудову Системи ІТК на базі програмного забезпечення Lotus Domino/Notes розпочато у 2004 р. та остаточно закінчено у січні 2007 р. Вона є невід'ємною складовою Єдиної автоматизованої інформаційної системи та виконує функції транспортної системи електронного документообігу Державної митної служби України. Організацію та принципи роботи Системи ІТК визначено в таких документах: — "Порядок функціонування електронної пошти Державної митної служби України", затверджений наказом Державної митної служби України "Про затвердження та введення в дію Порядку функціонування електронної пошти Державної митної служби України" від 6 жовтня 2000 р. № 550; - "Порядок функціонування системи інформаційно-телекомунікаційного комплексу Державної митної служби України "Електронна пошта", затверджений наказом Державної митної служби України "Про затвердження Порядку функціонування системи інформаційно-телекомунікаційного комплексу Державної митної служби України "Електронна пошта" та внесення змінило наказу Держмитслужби України від 6 жовтня 2000 р № 550" від 29 вересня 2006 р. № 826; - наказ Держмитслужби України "Про введення в дослідну експлуатацію відмовостійкої системи серверів (кластерів) Головного інформаційно-телекомунікаційного комплексу Держмитслужби України "Електронна пошта" від 1 жовтня 2007 р № 812. Структура системи інформаційно-телекомунікаційного комплексу "Електронна пошта" Структура Системи ІТК ієрархічна та побудована за топологією "зірка" (рис. 11.1). Зіркова топологія Системи ІТК Електрона пошта Система ІТК складається з Головного інформаційно-телекомунікаційного комплексу (далі — ГІТК), Регіональних інформаційно-телекомунікаційних комплексів (далі — РІТК) та робочих персональних електронно-обчислювальних машин користувачів. Головний інформаційно-телекомунікаційний комплекс - це сукупність DNS-сврверів, серверів Lotus Domino, пов'язаних між собою локальною обчислювальною мережею Регіональної інформаційної митниці (далі - ИМ). Цей комплекс функціонує в цілодобовому режимі та вимикається лише для проведення регламентних робіт. До складу ГІТК входять: головний сервер маршрутизації поштових повідомлень - основний сервер як ГІТК, так і Системи ІТК у цілому, якому за ієрархією підпорядковані всі сервери РІТК. Функціонує в структурі локальної обчислювальної мережі РІМ;

сервер віддалених користувачів Системи ІТК — сервер ГІТК, на якому зареєстровані віддалені користувачі митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій, які не мають власного РІТК. Функціонує в структурі локальної обчислювальної мережі ИМ. Доступ до сервера віддалених користувачів здійснюється каналами ВТМ або комутованими каналами зв'язку; — сервер для технологічних поштових скриньок і користувачів сторонніх організацій — сервер ГІТК, на якому зареєстровані технологічні поштові скриньки для пересилання інформації до ЦБД ЄА1С та відповідних ПІКів Держмитслужби України. Також на сервері зареєстровані поштові скриньки користувачів Системи ІТК сторонніх організацій, використовуючи які здійснюється обмін інформацією між Держмитслужбою України та відповідною організацією. Сервер функціонує в структурі локальної обчислювальної мережі ИМ; — сервер ЦА Держмитслужби України та РІМ — сервер ГІТК, на якому зареєстровані користувачі ЦА Держмитслужби, РІМ і технологічні поштові скриньки. Сервер функціонує у структурі локальної обчислювальної мережі РІМ та ЦА Держмитслужби України. З метою забезпечення безперебійного доступу користувачів та серверів системи ІТК до серверів ГІТК, максимальної працездатності серверів ГІТК, відмовостійкості серверів ГІТК та динамічного перерозподілу інформаційного навантаження відповідно до наказу Держмитслужби України "Про введення в дослідну експлуатацію відмовостійкої системи серверів (кластерів) Головного інформаційно-телекомунікаційного комплексу Держмитслужби України "Електронна пошта" від 1 жовтня 2007 р. № 812 побудована відмовостійка (кластерна) система серверів ГІТК. Схематично технічне рішення кластерної системи серверів ГІТК наведено на рис. 11.2. Регіональний інформаційно-телекомунікаційний комплекс — це сукупність DNS-сервера та сервера Lotus Domino митного органу, спеціалізованої митної установи й організації, пов'язаних між собою локальною обчислювальною мережею відповідного митного органу, спеціалізованої митної установи й організації. Цей комплекс функціонує в цілодобовому режимі та вимикається лише для проведення регламентних робіт. Станом на листопад 2007 р. у Системі ІТК функціонує 65 РІТК.
Користувачами Системи ІТК можуть бути: віддалений користувач — користувач Системи ІТК, зареєстрований на сервері одного з РІТК або безпосередньо на сервері ГІТК, який здійснює доступ до таких серверів каналами зв'язку відомчої телекомунікаційної мережі або засобами віддаленого доступу; локальний користувач — користувач Системи ІТК, зареєстрований на сервері одного з РІТК або безпосередньо на сервері ГІТК, який здійснює доступ до таких серверів за допомогою локальної обчислювальної мережі митного органу; користувач сторонньої організації — користувач сторонньої організації, підключення якого здійснюється на підставі письмового дозволу керівництва Держмитслужби України. Структура програмного забезпечення системи ІТК Для віддаленого та локального користувача потрібні: програмне забезпечення Lotus Notes Client або будь-який SMTP/ РОРЗ клієнт (The Bat, Outlook Express тощо), який забезпечує підготовку, відсилання та прийняття електронних повідомлень. Для роботи серверів ГІТК/РІТК системи ІТК необхідні: програмне забезпечення Lotus Domino Server під операційну систему (далі — ОС) Linux або Windows 2000/2003 (у варіантах Server або Advanced Server); програмне забезпечення Lotus Domino Administrator, яке власне забезпечує адміністрування серверів ГІТК/РІТК системи ІТК. Ескізно- технічне рішення введення в експлутацію відмовостійкої системи верверів Рекомендовані операційні системи, які потрібно застосовувати під час розгортання РІТК та підключення локальних і віддалених користувачів: — для серверів РІТК — родини Linux, Windows 2000/2003 (у варіантах Server або Advanced Server); — для локальних і віддалених користувачів — Windows 2000, Windows NT, Windows XP, Windows 98.

Програмне забезпечення MD Office

Розробник програмного комплексу MD Office HBO "Поверхность" пішов нестандартним шляхом, пропонуючи клієнтові можливість вибору окремих компонентів. Модульна організація програмного забезпечення (ПЗ) дає змогу підбирати функціональність офісного пакета відповідно до завдань, що стоять перед користувачем. Вибираючи ту або іншу конфігурацію (набір програм) MD Office, користувач одержує можливість розв'язувати різні комплекси завдань. Маючи повну версію, можна одержати повнофункціональний офісний продукт для діяльності митного брокера. Цей програмний комплекс орієнтований для роботи в середовищі операційної системи Windows. До його складу належить таке. 1. MD Info — нормативно-довідкова база MD Office, що містить: — нормативні документи як митних органів, так і різних міністерств і відомств; — митні та загальні довідники, що використовуються під час митного оформленні вантажів; — товарну номенклатуру ЗЕД з поясненнями і примітками та УКТЗЕД; — тематичні добірки документів; — потужну пошукову систему; — міжнародні правила тлумачення комерційних термінів (Інкотермс) тощо. 2. MD Declaration — програма, призначена для заповнення, друку, перевірки й формування електронної копії ВМД. Має великий набір готових мережних рішень, що дає змогу використовувати мережеві ресурси, централізовано зберігати інформацію й підтримувати її цілісність при збоях електроживлення. Включає можливість створення сильної та гнучкої системи безпеки і розмежування прав доступу до бази ВМД, що знижує ризик несанкціонованого доступу. Основні функції програми: — повна візуалізація бланка ВМД; — заповнення, друк і формування електронної копії декларації; — навчальна система з розрахунку фактурної й митної вартості; — інтелектуальна система пошуку в довідниках; — перевірка з локалізацією місця помилки; — система аналізу, контролю та звітів з питань ЗЕД. Комбінація MD-Declaration і MD-Info дасть можливість створити найпростіший варіант офісного додатка для співробітника, що працює у зовнішньоекономічній сфері. 3. MD Form — програма автоматизованого заповнення документів. По суті, це стандартні шаблони допоміжних документів, заповнення яких необхідне під час зовнішньоекономічних операцій. З їхньою допомогою користувач може швидко скласти будь-який тип зовнішньоекономічного договору, що відповідатиме вимогам чинного законодавства України, а також правильно заповнити понад десяток митних, товаросупровідних і комерційних документів. Застосовуючи цю програму, можна скласти базу даних укладених угод і заповнених документів. Програма формує такі документи: — декларацію автотранспортних засобів для громадян (МД-7);

— залізничну накладну; — провізну відомість; — рахунки-фактури; — сертифікати про походження товарів та ін. 4. MD Warehouse — програма, призначена для автоматизації обліку товарів на митному ліцензійному складі відповідно до вимог Митного кодексу України. Вона генерує різні форми звітності про діяльність складу. Передбачене введення інформації з електронної копії ВМД. На вимогу видається статистика й аналіз роботи складу. Програма дає можливість підготувати необхідну документацію для роботи з клієнтом (накладні, рахунки-фактури, податкові накладні, договори тощо) з можливістю формування довільних форм документів. 5. MD WareHL — програма автоматизації обліку на торговому складі, що дозволяє вести облік товарів на малій і середній торговельній фірмі. Надає різні форми звітності про діяльність складу, дає можливість підготувати необхідну документацію під час роботи з клієнтом (накладні, рахунки-фактури, податкові накладні, договори тощо), а також вести контроль залишку товарів. До складу офісного пакета входить також утиліта для налаштування усієї системи і допоміжних програм різного призначення.

Виявлення помилок у формулах у програмі Excel 2016

Подібно до засобу перевірки орфографії, який перевіряє дані, введені у клітинках, можна застосовувати певні правила для виявлення помилок у формулах. Ці правила не гарантують відсутності помилок на аркуші, але вони значно полегшують виявлення типових помилок. Кожне з цих правил можна окремо ввімкнути або вимкнути.
 1. Перейдіть на вкладку Файл, виберіть пункт Параметри та клацніть розділ Формули.
 2. У розділі Правила перевірки помилок установіть або зніміть прапорці для зазначених нижче правил, а потім натисніть кнопку OK.
  Клітинки з формулами, які повертають помилку Оскільки у формулі не виявлено очікуваного синтаксису, аргументів або типів даних, відображається помилка. Значення помилки можуть виглядати як #####, #DIV/0!,#N/A, #NAME?, #NULL!, #NUM!, #REF! і #VALUE!. Усі значення помилки можуть мати свої причини та різні способи виправлення. ПРИМІТКА : Якщо безпосередньо в клітинку ввести таке значення помилки, як #N/A, воно не позначатиметься як помилка.
  Неузгоджена обчислена формула в стовпці таблиці Обчислюваний стовпець може містити формули, відмінні від формули стовпця, що спричиняє виняткову ситуацію. Виняткові ситуації, пов’язані з обчислюваними стовпцями, виникають у таких випадках:
  • У клітинку обчислюваного стовпця введено дані, відмінні від формули.
  • У клітинку обчислюваного стовпця введено формулу та на панелі швидкого доступу натиснуто кнопку Скасувати Малюнок на кнопці.
  • В обчислюваний стовпець, який уже містить один або кілька винятків, введено нову формулу.
  • В обчислюваний стовпець скопійовано дані, які не відповідають формулі обчислюваного стовпця. ПРИМІТКА : Якщо скопійовані дані містять формулу, дані в обчислюваному стовпці буде замінено на цю формулу.
  • З області іншого аркуша переміщено або видалено клітинку, на яку посилається один із рядків обчислюваного стовпця.
  Клітинки, у яких рік зображено лише 2 цифрами Клітинка містить текстове подання дати з двох цифр, які можуть бути неправильно інтерпретовані як століття під час використання у формулі. Наприклад, у формулі =YEAR("01.01.31") рік може бути інтерпретовано як 1931 або 2031. Використовуйте це правило для перевірки сумнівних дат у текстовому поданні.
  Числа в текстовому форматі або перед якими стоїть апостроф Клітинка містить числа, збережені як текст. Зазвичай це трапляється внаслідок імпорту даних з інших джерел. Числа, збережені як текст, можуть призвести до неправильного порядку сортування та не можуть використовуватися для обчислень, тому краще перетворити їх на числовий формат.
  Формули, неузгоджені з іншими формулами в області Формула не відповідає схемі інших суміжних із нею формул. У багатьох випадках формули, суміжні з іншими формулами, відрізняються лише посиланнями на використовувані клітинки. У наведеному нижче прикладі чотирьох суміжних формул поруч із формулою =SUM(A10:F10) у програмі Excel відображатиметься помилка, оскільки суміжні формули змінюються на один рядок, а формула =SUM(A10:F10) змінюється на 8 рядків (у цьому випадку в програмі Excel очікується формула =SUM(A3:F3)).
  А
  формули
  =SUM(A1:F1)
  =SUM(A2:F2)
  =SUM(A10:F10)
  =SUM(A4:F4)
  Якщо посилання, які використовує формула, не відповідають посиланням суміжних формул, це позначається в програмі Excel як помилка.
  Формули, які не охоплюють клітинки в області Формула може не включати автоматично посилання на дані, вставлені між початковим діапазоном даних і клітинкою, яка містить формулу. Це правило використовується для порівняння посилань у формулі з фактичним діапазоном клітинок, суміжних із клітинкою, що містить формулу. Якщо суміжні клітинки не пусті й містять додаткові значення, у програмі Excel поруч із формулою відображається позначка помилки. Наприклад, після застосування цього правила поруч із формулою =SUM(A2:A4) відобразиться помилка, оскільки клітинки A5, A6 і A7 суміжні із клітинками, на які посилається формула (A2:A4), а також із клітинкою, яка містить формулу (A8), і ці три клітинки (A5, A6 і A7) містять дані, на які має посилатися формула.
  A
  Рахунок
  15 000
  9 000
  8 000
  20 000
  5 000
  22 500
  =SUM(A2:A4)
  Не заблоковано клітинку, яка містить формулу Формулу не заблоковано для захисту. За замовчуванням усі клітинки на аркуші блокуються для захисту, тому це означає, що користувач вимкнув захист для цієї клітинки. Захищену формулу не можна змінити, не вимкнувши захист. Переконайтеся, що цю клітинку насправді не потрібно блокувати. Захист клітинок із формулами запобігає їх зміненню та допомагає уникнути помилок у майбутньому.
  Формула посилається на пусті клітинки Формула містить посилання на пусту клітинку. Це може призвести до неочікуваних результатів, як у наведеному нижче прикладі. Припустімо, що потрібно обчислити середнє значення чисел у наведеному нижче стовпці. Якщо третя клітинка пуста, оскільки вона не вважається значенням, то її не включено до обчислення й результат становить 22,75. Якщо третя клітинка містить 0 (0 вважається значенням), її включено до обчислення й результат становить 18,2.
  A
  Дані
  24
  12
  45
  10
  =AVERAGE(A2:A6)
  Неприпустимі дані в таблиці Таблиця містить помилку перевірки. Перевірте настройки перевірки для клітинки. Для цього на вкладці Дані в групі Знаряддя даних натисніть кнопку Перевірка даних.

Виправлення типових помилок у формулах по черзі

Якщо на аркуші вже виконувалася перевірка помилок, усі пропущені помилки не відображатимуться, доки їх не буде скинуто.
 1. Виберіть аркуш, який потрібно перевірити на помилки.
 2. Якщо аркуш обчислюється вручну, натисніть клавішу F9, щоб повторно обчислити аркуш і відобразити актуальні результати формул.
 3. Виберіть вкладку Формули й натисніть кнопку Контроль помилок. Формула аудиту групи на вкладці Формули Коли програма Excel виявляє помилки, відображається вікно Перевірка помилок.
 4. Щоб знову перевірити пропущені раніше помилки, виконайте наведені нижче дії. Вікно Контроль помилок при цьому можна не закривати.
  1. Перейдіть на вкладку Файл, виберіть пункт Параметри та клацніть розділ Формули.
  2. У розділі Перевірка помилок натисніть кнопку Скинути пропущені помилки, а потім натисніть кнопку OK.
  3. У діалоговому вікні Контроль помилок натисніть кнопку Продовжити. ПРИМІТКА : Скидання пропущених помилок впливає на всі помилки на всіх аркушах активної книги.
 5. Перетягніть вікно Перевірка помилок безпосередньо під рядок формул. Рядок формул
 6. У вікні Перевірка помилок натисніть кнопку з дією, яку потрібно виконати. Доступні дії різняться залежно від типу помилки. Діалогове вікно Перевірка помилок Якщо вибрати команду Пропустити помилку, помилка пропускатиметься під час кожної наступної перевірки.
 7. Натискайте кнопку Далі, доки не завершите перевірку всіх помилок.

Виправлення типових помилок у формулах під час роботи

 1. Перейдіть на вкладку Файл, виберіть пункт Параметри та клацніть розділ Формули.
 2. У розділі Перевірка помилок установіть прапорець Увімкнути фонову перевірку помилок.
 3. Щоб змінити колір трикутника, який позначає місце виникнення помилки, виберіть бажаний колір у полі Позначати помилки цим кольором.
 4. Виділіть клітинку із трикутником у верхньому лівому куті.
 5. Натисніть кнопку Контроль помилок, зображення кнопки яка з’явиться поруч із клітинкою, і виберіть потрібну команду. Доступні команди залежать від типу помилки. Перший рядок у контекстному меню описує помилку. Якщо вибрати команду Пропустити помилку, помилка пропускатиметься під час кожної наступної перевірки.
 6. Повторно виконайте кроки 4 та 5.

Програмне забезпечення QD Professional

QD Professional (Quick Declaration professional — QDPro) - програмно-технологічний комплекс митної системи України, призначений для ведення ефективної зовнішньоекономічної діяльності, програма автоматичного заповнення вантажних митних декларацій. Підсистеми QD Professional містять: повну нормативну базу, заповнення вантажної митної декларації, мита і режими, українську класифікацію товарів ЗЕД, алфавітно-предметний покажчик товарів, попередній розрахунок угод, потужну інформаційно-довідкову систему з митного законодавства тощо. Функціональні можливості комплексу: повний комплект необхідних довідників із зовнішньоекономічної діяльності (мита, акциз, сертифікація, квотування тощо); автоматичний контроль правильності введення інформації під час заповнення декларації; автоматичний розрахунок митних платежів з урахуванням усіх вимог законодавства (мито, акциз, ПДВ, митні збори та інші платежі); повна перевірка декларації за алгоритмами програмного комплексу "Митний інспектор" і більш детальна за власними алгоритмами;   Пошук товару за назвою Довідник УКТЗЕД   Загальна довідка про товар оперативне одержання інформаційно-довідкових та аналітичних матеріалів для мінімізації ризиків під час експортно-імпортних операцій; друк декларацій, документів, звітів на принтерах будь-якого типу з можливістю попереднього перегляду, зміни параметрів шрифту, а також з використанням текстового режиму принтера; форматування електронної копії декларацій у форматі програмного комплексу "Митний інспектор"; читання електронних копій, підготовлених іншими програмами. QDPro можуть використовувати: учасники ЗЕД, митні брокери, митні ліцензійні склади, міжнародні перевізники, митні органи, юридичні контори, банківські установи.

Структура додатка QD Professional

Системне меню (рис. 13.13) QD Professional з'являється при натисканні однієї з кнопок мишки на іконці, розташованій унизу праворуч на панелі задачі Q. Система меню програми Це меню складається з таких частин: — митні декларації; — документи; — мита - режими - нормативи ЗЕД, — розрахунок платежів; — українська класифікація товарів ЗЕД; — класифікаційні рішення ДМСУ; — товарна номенклатура ЗЕД; — алфавітно-предметний покажчик; — вікна; — настроювання; — панель кнопок;
— зв'язок; — про програму; — вихід. Вибір кожного з елементів меню зумовлює запуск відповідного модуля. Кожна з підсистем застосовується для виконання певного кола завдань. Для інформаційно-консультативних цілей використовуються Документи, для безпосереднього декларування вантажів — Митні декларації. Кожна з підсистем є інтегрованим середовищем, тобто спирається на модулі більш низького рівня. У кожній підсистемі є своє головне меню, подане у вигляді смужки вгорі вікна програми з текстовими заголовками. Вибір будь-якого пункту меню зумовлює розгортання вкладеного списку. Частина пунктів меню в розгорнутому списку містить вкладене меню. Вибір кінцевого пункту меню забезпечує виконання відповідних дій. Звертатися до меню можна за допомогою мишки (ліва кнопка) або за допомогою клавіатури (виклик — клавіші Alt або F10, стрілки — переміщатися, а Enter — робити вибір). Користувацький інтерфейс QD Professional відповідає вимогам сумісності з Windows і, відповідно, міжнародним стандартам використання. Структура вікна. Вікно програми складається з рядка заголовка (наприклад, QDPro-документи), головного меню вікна (наприклад: Документи, Товарна номенклатура, Довідники, Допомога) і сцени — спеціальної зони, де містяться різні вікна (наприклад, вікно Пошук). Сцена має кілька зон відображення. Розмір їх можна змінювати. Кожне вікно має свій ярлик у верхній частині зони відображення. Щоб переключитися на інше вікно зони необхідно клацнути лівою кнопкою мишки на відповідному ярлику. За замовчуванням уся робота з документами ведеться у двох зонах — лівій і правій. За смугою головного меню йде панель інструментів, що містить кнопки основних функцій для роботи з таким модулем. У будь-якій частині програми можна викликати додаткове меню — спливаюче (контекстне меню, яке викликається правою кнопкою мишки), воно з'являється за вимогою, а в інший час його не видно. Спливаючі меню, як правило, контекстно залежні, тому важливо, над яким елементом вікна меню було активізовано.

Створення прогнозу в програмі Excel 2016 для Windows

Маючи дані за певний період часу в минулому, можна скористатися ними, щоб створити прогноз. Під час створення прогнозу створюється новий аркуш із таблицею минулих і прогнозованих значень, а також діаграма, на якій їх показано. Прогноз може допомогти передбачити майбутні обсяги збуту, потреби в запасах товару, тенденції поведінки споживачів тощо. У цій статті йдеться про те , як обчислюється прогноз і які параметри можна змінити. Створити та зберегти

Створення прогнозу

 1. Введіть на аркуші два ряди даних, що відповідають один одному:
  • ряд, що містить дані про дату або час для часової шкали;
  • ряд із відповідними значеннями. Ці значення буде спрогнозовано для майбутніх дат.
  ПРИМІТКА : Інтервали між точками даних на часовій шкалі мають бути узгоджені. Наприклад, можна використовувати місячні інтервали зі значеннями для 1-го числа кожного місяця, річні або числові інтервали. У ряді на часовій шкалі може не бути до 30 % точок даних або міститися кілька значень для однієї позначки часу. Прогноз однаково буде точний. Проте якщо підсумовувати дані перед побудовою прогнозу, результати прогнозу будуть точнішими.
 2. Виділіть обидва ряди даних. ПОРАДА : Якщо виділити клітинку в одному з рядів, програма Excel автоматично виділить решту даних.
 3. Послідовно виберіть Дані > Аркуш прогнозу. Рисунок на кнопці
 4. У вікні Створення аркуша прогнозу виберіть лінійчату або стовпчасту діаграму для візуального представлення прогнозу. Знімок екрана: діалогове вікно "Створення аркуша прогнозу" зі згорнутим розділом "Параметри"
 5. У полі Завершення прогнозу виберіть дату завершення та натисніть кнопку Створити. Якщо потрібно змінити будь-які додаткові настройки, клацніть елемент Параметри. Нижче наведено корисну інформацію про кожен параметр.
Початок прогнозу.    Виберіть дату початку прогнозування. Якщо вибрати дату, що передує останній даті в даних за минулий період, для прогнозу буде використано лише дані до дати початку (такий прогноз називається ретроспективним). ПОРАДИ : Прогноз, що починається перед останньою датою в даних за минулий період, дає змогу оцінити точність прогнозування, порівнявши прогнозований ряд із фактичними даними. Проте якщо почати прогноз зарано, створений прогноз не обов’язково збігатиметься з тим, який можна отримати, використавши всі дані за минулий період. Якщо використати всі минулі дані, прогноз буде точніший. Якщо дані сезонні, радимо починати прогноз із дати, яка передує останній даті в даних за минулий період. Довірчий інтервал.    Установіть або зніміть прапорець Довірчий інтервал, щоб відобразити або приховати цей інтервал. Довірчий інтервал – це діапазон навколо кожного прогнозованого значення, у який відповідно до прогнозу має потрапити 95 % майбутніх точок (у випадку нормального розподілу). За допомогою довірчого інтервалу можна краще оцінити точність прогнозу. Менший інтервал свідчить про більшу достовірність прогнозу для конкретної точки. Довірчий рівень за замовчуванням становить 95 %, але це значення можна змінити за допомогою стрілок вгору або вниз. Сезонний фактор.    Сезонний фактор – це число, яке позначає довжину періоду сезонних змін (кількість точок у цьому періоді). Це значення визначається автоматично. Наприклад, у річному циклі продажів кожна точка відповідає місяцю, тому сезонність дорівнює 12. Автоматично встановлене значення можна замінити. Для цього потрібно вибрати параметр Установити вручну, а потім вибрати число. ПРИМІТКА : Настроюючи сезонність уручну, використовуйте дані за період, що охоплює не менше 2 циклів. Якщо циклів менше 2, програма Excel не може визначити сезонні компоненти. Якщо сезонність недостатньо значуща, щоб її міг виявити алгоритм, для прогнозу використовуватиметься лінійне наближення. Діапазон часової шкали.    Тут можна змінити діапазон, який використовуватиметься для часової шкали. Цей діапазон має відповідати значенню в полі Діапазон значень. Діапазон значень.    Тут можна змінити діапазон, який використовуватиметься для ряду значень. Цей діапазон має збігатися з діапазоном у полі Діапазон часової шкали. Заповнення відсутніх точок.    Якщо які-небудь точки відсутні, у програмі Excel використовується інтерполяція, тобто замість значень відсутніх точок використовується зважене середнє значення сусідніх точок (якщо відсутні менше 30 % точок). Щоб замість значень відсутніх точок використовувалися нулі, виберіть у списку значення Нулі. Агрегація повторів.    Якщо дані містять кілька значень з однаковою позначкою часу, програма Excel використає середні значення. Щоб використовувати інший метод обчислення, наприклад Медіана, виберіть його в списку. Включити статистичні дані прогнозування   . Установіть цей прапорець, щоб додати до нового аркуша статистичні відомості. Таблицю статистики буде створено за допомогою функції FORECAST.ETS.STAT. Вона міститиме такі міри, як коефіцієнти згладжування (альфа, бета, гама) і показники похибок (MASE, SMAPE, MAE, RMSE).

Формули, які використовуються для прогнозування даних

Якщо для прогнозу використовується формула, вона повертає таблицю з даними за минулий період і прогнозованими даними, а також діаграму. Прогноз дає змогу передбачити майбутні значення на основі наявних даних (з урахуванням часового компонента) за допомогою версії AAA алгоритму експоненційного згладжування (ETS). Таблиця може містити зазначені нижче стовпці, три з яких обчислювані:
 • стовпець моментів часу в минулому (ряд даних, що змінюється в часі);
 • стовпець значень у моменти часу в минулому (ряд даних із відповідними значеннями);
 • стовпець прогнозованих значень (обчислюються за допомогою функції FORECAST.ETS);
 • два стовпці, що представляють довірчий інтервал (обчислюються за допомогою функціїFORECAST.ETS.CONFINT). Ці стовпці відображаються лише тоді, коли у вікні в розділі Параметривстановлено прапорець Довірчий інтервал.

Програмний продукт управління проектами Office Project Standard-2007

За допомогою програмного продукту Office Project Standard-2007 можна отримати інформацію, управляти проектними роботами, планами та фінансами і зберігати злагодженість роботи команди, а також підвищувати продуктивність праці завдяки інтеграції з програмами системи Microsoft Office, потужним функціям звітності, а також майстрам і шаблонам. Швидке освоєння процесом управління проекту здійснюється за допомогою інструменту Project Guide, що дозволяє здійснювати покрокове використання інтерактивної допомоги для налагоджування проектів, управління завданнями і ресурсами, відстеження станів і видачі звітів за проектом. У ньому можна звертатися до інтерактивної довідки для одержання статей, шаблонів і ресурсів, одержувати своєчасну та релевантну допомогу при роботі зі смарт-тегами, що попереджають про можливі альтернативи при внесенні змін у наявний план. Проекти рекомендовано запускати з шаблонами. Також є можливість створити свій власний шаблон користувача. Цей програмний продукт дає змогу проводити ефективне відстеження та аналіз проектів, здійснювати фінансовий контроль, виявити джерела проблем, швидко визначити фактори, що впливають на дати виконання завдань. Драйвери завдань допомагають визначити фактор (наприклад, календарні обмеження або час відпустки), що визначає початкову дату завдання, з метою відстеження ланцюжка факторів прокручування назад і знаходження причин, що викликали затримку. Програма дозволяє проводити експеримент за сценарієм "Що, якщо...". Скасування останніх змін в екранах, даних і параметрах відбувається за допомогою функції багаторівневого скасування дій. Також можна скасувати дії або набори дій, викликаних макросами. Цей програмний продукт допомагає здійснювати контроль фінансів, гнучке відстеження та аналіз проектів. Завдяки функції відстеження бюджету можна призначати бюджет проектам і програмам. Новий тип витратних ресурсів поліпшує оцінювання й відстеження витрат. Ефективний зв'язок і подання відомостей про проект здійснюється у різних форматах відповідно до потреб користувачів. Функція Visual Reports дозволяє використовувати Microsoft Office Excel та Microsoft Office Visio Professional для генерації зведених таблиць, діаграм, графіків і схем, що базуються на даних Project. При створенні завдання для розбивки витрат праці за проектом необхідно розподіляти завдання на складові до потрібного рівня деталізації. Визначати завдання необхідно так, щоб вони були компактними порівняно із загальною тривалістю проекту. Для цих завдань можна чіткіше визначити необхідні проекту ресурси і час. Передбачаються такі дії при створенні завдання: створення нового завдання; створення кількох нових завдань; створення нового повторюваного завдання.

Створення кількох нових завдань. Якщо потрібно одночасно додати кілька завдань із призначеннями ресурсів і залежностями завдань, то буде зручно вводити цю інформацію у проект за допомогою подання Форма завдань. Створення нового повторюваного завдання. У проекті можуть виявитися завдання, що неодноразово повторюються у процесі реалізації проекту. Залежно від характеру таких завдань їх можна вводити як звичайні або як повторювані завдання. Якщо завдання Повторюється з нерегулярними інтервалами, вводять його як звичайне завдання для кожного з моментів, коли воно має виконуватися. Якщо завдання повторюється з регулярними інтервалами, необхідно вводити його як повторюване завдання. Створення проекту. При створенні нового проекту можна вибирати, чи планувати проект від дати початку або від дати закінчення, а також можна визначати спеціальні властивості файла, щоб допомогти в організації або пошуку проекту. Після створення нового проекту можна зберегти його локально або як корпоративний проект на сервері Project. Якщо потрібно зберегти проект як корпоративний, то перед його створенням рекомендується підключитися до сервера Project. Нові корпоративні проекти за замовчанням використовують глобальний корпоративний шаблон, що створюється в організації. Визначення властивостей файла для проекту: o щоб організувати проекти й полегшити їх пошук, можна зазначити для кожного з них властивості файла, наприклад описовий заголовок, тему проекту, ім'я керівника або примітку; o для введення основних властивостей файла у меню Файл вибирають команду Властивості й переходять на вкладку Зведення; o з метою додавання нових налагоджувань властивостей файла необхідно перейти на відповідну вкладку і ввести відповідні відомості в поля /ле'я, Тип і Значення й натиснути кнопку Додати. Перегляд витрат за проектом передбачає такі дії: o перегляд загальних витрат для завдань і ресурсів; o перегляд загальних витрат для всього проекту; o перегляд відхилень за вартістю для завдань, ресурсів і призначень; o перегляд погодинних базових (бюджетних) витрат і фактичних витрат; o перегляд загальних витрат для завдань і ресурсів. За допомогою службової програми порівняння версій проекту можна вивести докладний звіт про розходження між поточною й більш ранньою версіями проекту. Якщо у процесі виконання завдання з'ясовується, що воно вимагає більших чи менших працевтрат порівняно із запланованими, то їх можна змінити шляхом перерахунку величини і коригування працевитрат за певними періодами. Величина загальних працевитрат є важливим елементом при фінансуванні проекту, тому певна економія дає змогу одержати деякий ефект на інших етапах календарного плану. Наприклад, цей метод можна використати, якщо збільшення загальних працевитрат не призведе до того, що ресурс буде вважатися перебільшеним. Якщо в план проекту були внесені витрати, то в програмі Project у міру виконання завдання відбувається відновлення фактичних витрат на основі встановленого способу нарахування. В Office Project Professional-2007 реалізовано всі функції Office Project Standard-2007, а в комбінації з Office Project Server-2007 це програмне застосування підтримує потужні засоби управління корпоративними проектами.

Нові можливості програми Excel 2016 для Windows

Оновлення січня 2016 року

 

Діаграмах

Діаграмах відображення значень у кілька етапів процесу. Зазвичай, значення зменшення поступово дозволяє в смуг нагадувати на канали. Додаткові відомості про діаграмах тут. Лійкова діаграма, на якій зображено процес продажу. Етапи наведено в першому стовпці, значення – у другому.

Удосконалені функції автозаповнення

Автозаповнення формул Excel не розбірливими, як це було раніше. Наприклад, припустимо, ви хочете використовувати функцію NETWORKDAYS, але ви не пам'ятаєте, як пишеться. Просто ввести = днів, у меню автозаповнення принесе всі функції, які містять "Дні", у тому числі NETWORKDAYSназад. (Раніше, ви повинні були введіть ім'я функції саме.)

TEXTJOIN

Ця функція об'єднує текст із кількох діапазонів, а кожен із них буде розділено за роздільником, що ви вкажете.Докладніше про TEXTJOIN тут.

ЗОБРАЖЕННЯ

Цей нові функції, як функції CONCATENATE, але краще. Перш за все: коротший і для зручного введення. Але вона також підтримується посиланнями на діапазон, а також посилання на клітинки. Докладніше.

ЯКЩО

Набридло вводити складним завданням, вкладені функції IF? Якщо функція є рішення. За допомогою цієї функції умови перевіряються в порядку, у якому ви вкажете. Якщо минуло, повертається результат. Також можна вказати на інший "вона перехоплює все" Якщо жоден із умови виконано. Дізнайтеся більше про якщо тут.

Switch

Ця функція обчислює вираз на основі списку значень у порядку та повертає перший відповідний результат. Якщо результатів не відповідає, на "інше", буде повернуто. Відомості про та приклади введено тут.

MAXIFS

Ця функція повертає найбільше значення в діапазоні, який відповідає одному або кількох умов. Додаткові відомості про тут.

MINIFS

Ця функція схожа на MAXIFS, але вона Повертає найменше число в діапазоні, який відповідає одному або кількох умов. Докладніше про функцію MINIFS.

Вересень 2015 р.

Якщо не вказано, абонентів Office 365 і пакета Office 2016 одноразового закупівельників отримати нижче нові функції.

Шість нових типів діаграм

Візуалізація надзвичайна важлива для ефективного аналізу даних і їх переконливого представлення. У програмі Excel 2016 додано шість нових діаграм з уже знайомими вам розширеними можливостями форматування, які допоможуть вам візуалізувати найпоширеніші типи фінансових чи ієрархічних відомостей і виявляти статистичні властивості даних. На вкладці Вставлення натисніть кнопку Вставити діаграму ієрархій, щоб скористатися діаграмоюДеревоподібна карта або Сонячне проміння, натисніть кнопку Додати діаграму водоспаду або біржову діаграму, щоб скористатися діаграмою Водоспад, або натисніть кнопку Вставити статистичну діаграму, щоб скористатися діаграмою Гістограма, Парето або Розмах. Піктограми для вставлення діаграми ієрархій, діаграми водоспаду чи біржової діаграми або статистичної діаграми в програмі Excel 2016 для Windows Або натисніть кнопку Рекомендовані діаграми та перейдіть на вкладку Усі діаграми, щоб переглянути всі нові діаграми. нові діаграми в програмі PowerPoint 2016

Завантаження й перетворення ("Запит")

Щоб почати аналіз, потрібно мати змогу імпортувати дані, пов’язані із запитанням, на яке ви намагаєтеся відповісти. Відтепер у програмі Excel 2016 доступна вбудована функція, яка полегшує та прискорює процес завантаження й перетворення даних, даючи вам змогу знайти всі необхідні дані й об’єднати їх в одному розташуванні. Ці нові можливості раніше були доступні лише в окремій надбудові Power Query, а зараз їх вбудовано в програму Excel. Доступ до них можна отримати в групі Завантажити та перетворити на вкладціДані. Джерела даних для запиту

Прогнозування одним клацанням

У попередніх версіях програми Excel лише лінійного прогнозування були доступні. У програмі Excel 2016 функція FORECAST розширено до дозволити прогнозування на основі Експоненційне згладжування (наприклад, ПРОГНОЗУ. ETS()...). Цю функцію можна також створити прогнозування одним клацанням кнопки. На вкладці дані натисніть кнопку на Аркуш прогнозу для швидкого створення прогнозу графічного відображення до рядів даних. У майстрі ви також можете знайти параметри для настроювання загальних прогнозу параметри, як фактор, який автоматично виявляються за промовчанням і довіри проміжки часу. Створити та зберегти

Тривимірні карти

Тепер нашу популярну надбудову тривимірної геопросторової візуалізації даних Power Map перейменовано та вбудовано в програму Excel 2016, щоб доступ до неї мали всі користувачі Excel. Цей інноваційний набір можливостей розповіді тепер називається "Тривимірні карти", і його можна знайти серед інших засобів візуалізації, якщо натиснути кнопку Тривимірна карта на вкладці Вставлення. Активовано повторення демонстрації Power Map

Фінансові шаблони

Скористайтесь перевагами новий шаблон мої грошовий потікі шаблон біржової аналізу. Ці шаблони відстеження те, що ви отримуєте, скільки ви витрачаєте і де відбувається бюджет. Крім того, швидко аналізувати й порівняння показники вибраного запасів з часом.

Шаблон "Деталізовані дані календаря"

Подання календаря як приладної дошки та узагальнення та деталізації даних. Можна отримати краще маркера на те, як ви проводите час і визначити шляхи додаткові можливості днів у своєму.

Удосконалення зведеної таблиці

Програма Excel відома своїми гнучкими й потужними можливостями аналізу завдяки знайомому середовищу для авторської роботи у зведеній таблиці. У програмах Excel 2010 і Excel 2013 ці можливості суттєво розширено завдяки представленню надбудови Power Pivot і моделі даних, що дало змогу легко створювати складні моделі для даних, доповнювати їх мірами та ключовими показниками ефективності, а також проводити обчислення мільйонів рядків із високою швидкістю. Ось деякі вдосконалення, які ми внесли в програму Excel 2016, щоб користувачі могли менше зосереджуватися на керуванні даними, а більше – на виявленні важливих властивостей.
 • Автоматичне виявлення зв’язків    виявляє та створює зв’язки між таблицями, які використовуються для моделі даних книги, тому вам не потрібно робити це самостійно. Програма Excel 2016 знає, коли для аналізу потрібно зв’язати між собою дві або кілька таблиць, і повідомляє вас про це. Тепер можна створити зв’язки одним клацанням, щоб негайно скористатися ними.
 • Створення, редагування та видалення настроюваних мір    тепер можна виконувати безпосередньо зі списку полів зведеної таблиці. Це заощаджує багато часу, коли потрібно додати додаткові обчислення для аналізу.
 • Автоматичне групування за часом    дає змогу ефективніше використовувати пов’язані з часом (рік, квартал, місяць) поля у зведеній таблиці, автоматично виявляючи та групуючи їх замість вас. Просто перетягніть згруповані поля до зведеної таблиці за одну дію та відразу ж починайте аналіз на різних часових рівнях завдяки можливостям деталізації.Кнопки деталізації зведеної діаграми    дають змогу збільшувати та зменшувати різні групи часу та інші ієрархічні структури даних.
 • Пошук у списку полів зведеної таблиці    дає змогу перейти до важливих полів у наборі даних.
 • Смарт-перейменування    дає вам можливість перейменовувати таблиці та стовпці в моделі даних книги. Після внесення кожної зміни програма Excel 2016 автоматично оновлює всі пов’язані таблиці й обчислення в книзі, зокрема всі аркуші та формули DAX.
 • Також внесено кілька покращень до зручності використання   . Наприклад, відкладене оновлення дає змогу виконувати кілька змін у надбудові Power Pivot, не чекаючи на розповсюдження кожної з них у книзі. Зміни буде розповсюджено одразу після закриття вікна Power Pivot.
Зведена таблиця з виносками, у якій показано нові функції програми Excel 2016

Роздільник множинного вибору

Тепер на сенсорному пристрої можна вибрати кілька елементів у роздільнику Excel. У попередніх версіях Excel за допомогою сенсорного вводу можна було вибрати лише один елемент у роздільнику за раз. Щоб перейти в режим множинного вибору роздільника, натисніть нову кнопку, розташовану в полі роздільника. Вибір роздільника з виділеною кнопкою множинного вибору

Публікування аналізу зі служби Power BI і спільний доступ до нього

Звіт не має сенсу, якщо не можна поділитися ним із потрібними людьми. Завершивши аналіз даних, можна надати спільний доступ до результатів своїй робочій групі або клієнтам через службу Power BI за допомогою всього однієї кнопки. Опублікувавши результати в службі Power BI, скористайтеся моделлю даних, щоб швидко створити інтерактивні звіти та приладні дошки. Завдяки вбудованій підтримці Excel Online у службі Power BI також можна відобразити повністю відформатовані аркуші Excel. Кнопка "Опублікувати в Power BI" на вкладці "Публікування" в програмі Excel 2016

Швидке форматування фігур

Ця функція збільшує кількість стилів фігур за замовчуванням, вводячи нові "попередньо заготовлені" стилі в програмі Excel. Колекція експрес-стилів із новими вбудованими стилями в програмі Excel 2016 для Windows

Вставлення зображень у правильній орієнтації

Завдяки автоматичному обертанню зображень, вставлене в Excel зображення автоматично обертається відповідно до орієнтації камери. Після вставлення зображення можна повернути вручну в будь-яке положення. Зверніть увагу: це стосується тільки щойно вставлених зображень (а не зображень у наявних документах).

Пришвидшення роботи завдяки полю "Докладніше"

На стрічці в програмі Excel 2016 можна помітити текстове поле, у якому відображається текст Скажіть, що потрібно зробити. У цьому текстовому полі можна вводити слова та фрази про те, що потрібно зробити, і швидко знаходити потрібні функції або дії. Також можна отримати довідку із шуканої функції або смарт-довідку про введений термін. Поле "Допомога" на стрічці програми Excel 2016 Поле "Допомога" з текстом "водоспад" і результатами в програмі Excel 2016 для Windows

Додаткові відомості про те, з чим ви працюєте

Область "Детальні відомості" на платформі Bing містить не лише визначення. Виділіть слово або фразу, клацніть їх правою кнопкою миші та виберіть команду Смарт-довідка. Відкриється область "Детальні відомості", яка містить визначення, вікі-статті й найпопулярніші пошукові запити з Інтернету. Щоб отримати смарт-довідку, у будь-який час перейдіть на вкладку Рецензування, натисніть кнопку Смарт-довідка та введіть запит. Параметр "Інтелектуальний пошук" у контекстному меню в програмі Excel 2016 для Windows Область "Довідка" в програмі Excel 2016 для Windows

Рукописні рівняння

Додавати математичні формули стало значно простіше. Тепер, коли потрібно додати складну математичну формулу до книги, можна на вкладці Вставлення клацнути стрілку на кнопці Формула та вибрати пунктРукописне рівняння. Якщо використовується сенсорний пристрій, можна писати математичні формули пальцем або стилусом, а програма Excel перетворить їх на текст. (За відсутності сенсорного пристрою можна писати мишею). Крім того, можна видалити, виділити та виправити написане. Кнопка "Формула" на стрічці програми Excel 2016 Область рукописних формул у програмі PowerPoint

Простіше надання спільного доступу

Натисніть кнопку Спільний доступ на стрічці, щоб надати спільний доступ до книги іншим користувачам у службі SharePoint, OneDrive або OneDrive для бізнесу. Ці зміни об’єднують два основні аспекти співпраці: хто має доступ до певного документа, і хто зараз працює разом із вами над документом. Тепер можна переглядати всі ці відомості в одному розташуванні в діалоговому вікні "Спільний доступ". Область "Спільний доступ" у програмі Excel 2016 для Windows

Удосконалений журнал версій

Тепер, вибравши елементи Файл > Журнал, можна переглянути повний список змін, внесених до книги, а також отримати доступ до попередніх версій. Область "Журнал" у програмі Excel 2016 для WindowsПРИМІТКА : Ця функція підтримується лише для файлів, які зберігаються в службі OneDrive для бізнесу або SharePoint.

Нові теми

Розкривне меню теми Office, параметри теми "Кольоровий", "Темно-сірий" і "Білий" Тепер можна застосовувати три теми Office: кольорову, темно-сіру та білу. Щоб отримати доступ до цих тем, перейдіть на вкладку Файл, послідовно виберіть пункти Параметри > Загальні, а потім виберіть потрібний варіант із розкривного списку Тема Office.

Захист від втрати даних (DLP) у програмі Excel

Захист від втрати даних (DLP) – це цінна корпоративна функція, яка користується особливою популярністю в програмі Outlook. Ми представляємо функцію DLP в програмі Excel, яка забезпечує сканування вмісту в реальному часі на основі набору попередньо визначених політик для найпоширеніших типів конфіденційних даних (наприклад, номер кредитної картки, номер соціального страхування та номер банківського рахунку). Ця можливість також забезпечить синхронізацію політик DLP служби Office 365 у програмах Excel, Word і PowerPoint, а також надасть організаціям уніфіковані політики щодо вмісту, який зберігається в службах Exchange, SharePoint і OneDrive для бізнесу. Зображення повідомлення з підказкою політики Джерело: https://support.office.com/uk-UA/article/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8-Excel-2016-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-Windows-5fdb9208-ff33-45b6-9e08-1f5cdb3a6c73

Програма Альт-Інвест 3.0

Програма Альт-Інвест 3.0 належить до класу відкритих програм. Методика фірми Альт, на базі якої побудована програма, в основному відповідає методичним рекомендаціям ЮНІДО. Для розрахунку показників ефективності інвестиційного проекту використовується імітаційна модель грошових потоків. Оскільки програма побудована з використанням електронних таблиць, у стандартному постачанні вона пропонує користувачеві можливість опису всіх видів діяльності за запропонованими алгоритмами. Програма дає можливість вводити стартові початкові дані в агреговану форму балансу, яка відповідає загальним стандартам вітчизняних форм бухгалтерської звітності. Вона дає змогу задавати майже всі початкові дані не тільки як постійні величини або дискретний ряд, але і як змінні або навіть складні функції.' Опис інвестиційної діяльності щодо проекту дає змогу використовувати різні способи придбання основних засобів (покупка і лізинг), а також різні способи нарахування амортизації. Найдетальніше цей опис операційної діяльності, яка включає виробничу програму випуску продукції, норм витрати матеріальних ресурсів на одиницю продукції, розрахунок потреби в оборотному капіталі, диференційований розрахунок фонду оплати праці різних категорій персоналу підприємства, виробничих витрат, тривалості технологічного циклу, затримки платежів, які разом дозволяють достатньо коректно розрахувати виробничу собівартість продукції, що випускається. Фінансова діяльність представлена також досить детально. Є можливість скласти гнучкий графік залучення і погашення позичкових коштів, використовувати вільні грошові кошти проекту в альтернативні проекти у вигляді короткострокових і довгострокових фінансових вкладень. Особливо слід вказати на наявність автоматичного розрахунку оптимального графіка залучення позичкових коштів, що дуже зручно при фінансуванні типу кредитної лінії. Це є безперечною перевагою програми. Економічне оточення представлене також стандартним набором таких показників, як інфляція, можливість розрахунку проекту у двох валютах, докладний і гнучкий опис податкового навантаження. Оскільки програма реалізована в, середовищі Microsoft Excel і має велику гнучкість до змін структури і налагодження, то вона пропонує користувачеві великі можливості щодо зміни тривалості інтервалів планування, тобто дає можливість задавати масштаб часового періоду розрахунку проекту. Це дуже зручно при здійсненні поточного планування діяльності підприємства. Аналітичні можливості програми достатні, однак не потужні. Показники ефективності інвестицій представлені в повному обсязі. Аналіз чутливості пропонує невеликий набір змінних параметрів проекту. Створення власного аналізу чутливості, що враховує вплив досить великої кількості параметрів на всі показники ефективності, може стати достатньо складним завданням навіть для кваліфікованого користувача.

Результати розрахунків можуть бути представлені у вигляді необмеженої кількості таблиць і графіків, що характерні для середовища, в якому написана програма. Формування звітних документів за проектом, по суті, визначаться тільки вимогами до нього і кваліфікацією експерта, що готує матеріали.

Програмне забезпечення Diamond Bridge

Митно-брокерська програма Diamond Bridge (TM Eugenia) є програмним продуктом нового покоління для здійснення зовнішньоекономічної діяльності, побудована на найсучасніших інформаційних технологіях) зокрема: системі управління базами даних Microsoft SQL Server; програмному середовищі Microsoft .Net Framework. Використання цих технологій дає можливість: забезпечення надійного доступу до даних незалежно від кількості користувачів системи, яка може варіюватися від одного до багатьох десятків і сотень; швидкого доступу до них; віддаленої роботи через мережу Інтернет; гнучкого розмежування прав доступу користувачів до окремих модулів системи; надійного збереження даних з можливістю їх відновлення в разі апаратних збоїв станом на момент такого збою; отримати зручний стандартний інтерфейс для застосувань Windows з можливістю одночасної роботи з багатьма документами, кожен з яких відкривається у своєму вікні; легкої інтеграції системи з іншим програмним забезпеченням (бухгалтерського, управлінського, складського обліку тощо); створити сучасні протоколи зв'язку з інформаційними системами митниці. Виходячи з можливостей, що надаються користувачеві, програмне забезпечення Diamond Bridge створює умови для роботи з усіма інформаційними ресурсами, необхідними для супроводження зовнішньоекономічної діяльності, серед яких: тексти нормативних документів з питань митної справи; нормативно-довідкова система з усіма необхідними класифікаторами; створення, перевірка, друк та виведення на митницю всіх типів документів: ВМД, ДМВ, транспортних накладних, облікових карток, ПТП, платіжних документів, контрактів, пакувальних відомостей та багато інших; підсистема митного обліку; все необхідне для електронного декларування та обміну електронними документами з митницею; гнучка система звітності й розширеного пошуку.

Підсистема роботи з нормативними документами з питань митної справи

Пошук текстів нормативних документів може здійснюватися за такими критеріями: номер або його частина, діапазон дат документа або його прийняття в базу даних, назва або її частина, типи, видавники, наявність або відсутність у папках (системних або власних папках користувача), за словами в тексті або їх частинами (рис. 13.25). Для пошуку за словами використовується контекстний індекс, що дає можливість радикально збільшити швидкість пошуку. Крім того, можливий подальший пошук серед знайдених документів та серед прочитаних користувачем за останні три дні. Палки документів мають ієрархічну структуру (рис. 13.26). Структура папок документів Зразок результату пошуку документів
За результатом пошуку видається список документів (рис. 13.27). Користувач має можливість відкрити як один конкретний документ, так і декілька одночасно в окремих вікнах (рис. 13.28). Основні можливості для роботи з текстом документа: — перегляд інформації про документ (рис. 13.29); — пошук всередині тексту; — перегляд редакцій документа; — розміщення його у власних папках;   Інформація про документ — створення закладок в документах та приміток до них, в тому числі таких, що посилаються на інші документи; — навігатор для роботи з великими за структурою документами (рис. 13.30). Використання навігаторів — друк, збереження на диск та вивід у формат Microsoft Word; — перегляд заходів нетарифного регулювання та інших контрольних процедур, що встановлюються або скасовуються документом (рис. 13.31); — перегляд посилань на цей документ, а з нього на інші документи з можливістю фільтрації списку (рис. 13.32).
  Заходи нетарифного регулювання Перелік посилань на документ

Робота з класифікаторами та іншою нормативно-довідковою інформацією

Програма Diamond Bridge містить усі класифікатори, що використовуються при підготовці митних документів (рис. 13.33) та велику кількість інших нормативно-довідкових матеріалів. Користувач має можливість роботи одночасно з кількома класифікаторами в окремих вкладах або вікнах програми (рис. 13.34).
Більшість довідників часово-залежні, тобто можуть бути відображеним станом на будь-яку дату. У всіх класифікаторах забезпечено можливість пошуку, сортування (в тому числі за декількома колонками) та фільтрації. За кожною позицією класифікатора наявне посилання на документ введення та, за наявності, скасування. Класифікатори можуть бути роздруковані та виведені в Excel. Там, де це потрібно, наявні можливості розширеного пошуку (рис. 13.35). класифікація програми Diamond Bridge   Використання кількох класифікаторів одночасно Можливості розширення пошуку Окремі класифікатори організовані за іерархічним принципом (рис. 13.36). Класифікатор з ієрарчічним принципом Широкі можливості надає, зокрема, довідник УКТ ЗЕД. Серед цих можливостей: — пошук і розширений пошук товарів; — перегляд приміток і пояснень до УКТ ЗЕД; — перегляд довідки за товаром; — наявність двох альтернативних форм перегляду: звичайна та ієрархічна (рис. 13.37, а, б). Довідка стосовно товару, що може бути викликана як з УКТ ЗЕД, так і з багатьох інших частин програми, де використовується код товару, надає таку інформацію: Звичайна та ієрархічна форми перегляду — довідкові ціни; — класифікація товарів; — посилання на тексти документів, що стосуються розглядуваного товару. Крім того, наявний зручний навігатор за довідкою та можливість перегляду змін, що внесені в регулювання щодо товару за період, який цікавить користувача. Можлива фільтрація інформації за напрямом переміщення, митницею та видами регулювання. З цього ж вікна може бути викликана форма порівняння ставок мита на товари, що знаходяться поруч в УКТ ЗЕД (рис. 13.38). Порівняння ставок мита   — код, назва товару за УКТ ЗЕД, додаткова одиниця виміру; — тарифне регулювання; — заходи нетарифного регулювання та контролю; У режимі "Нетарифне регулювання" нетарифне регулювання та інші контрольні заходи можуть бути проаналізовані не тільки в розрізі коду товару за УКТ ЗЕД, але і виходячи з виду регулювання або документа введення/скасування (рис. 13.39).
  Механізм аналізу тарифу Режим натерифного регулювання Аналогічний механізм застосовується для аналізу тарифу: ввізного/вивізного мита, акцизу, антидемпінгового/компенсаційного/спеціального мита (рис. 13.40). Довідник курсів валют може актуалізуватися безпосередньо з веб-сайта НБУ.

Функція VLOOKUP: коли та як її використовувати в Excel

297816_c765_4Дізнайтеся, як знайти дані у великій електронній таблиці та інших аркушах у великій книзі за допомогою функції VLOOKUP. У цих відео наведено відомості про аргументи функції VLOOKUP та перелічено типові помилки.

Використання функції VLOOKUP

 1. У рядку формул введіть =VLOOKUP().
 2. У дужках введіть значення підстановки з комою після нього. Це може бути фактичне значення або пуста клітинка, яка міститиме значення: (H2,
 3. Введіть масив таблиці або таблицю підстановки, діапазон даних, який необхідно шукати, і кому:(H2,B3:F25,
 4. Введіть номер індексу стовпця. Це стовпець, у якому, на вашу думку, містяться відповіді. Він має перебувати праворуч від значень підстановки: (H2,B3:F25,3,
 5. Введіть діапазон значень підстановки – ІСТИНА або ХИБНІСТЬ. У діапазоні "Істина" здійснюється пошук часткових, а в діапазоні "Хибність" – точних збігів. Готова формула має такий вигляд:=VLOOKUP(H2,B3:F25,3,FALSE)

Аргументи

 • H2 – це клітинка, яка містить значення підстановки.
 • B3:F25 містить значення підстановки (стовпець B) і відповідні дані, які необхідно знайти (завжди праворуч від стовпця B).
 • 3 – це стовпець, що, на вашу думку, містить дані, які необхідно знайти. Це третій стовпець від стовпця B.
 • ХИБНІСТЬ означає, що вам потрібен точний збіг.

Пошук даних на інших аркушах

Додайте ім’я аркуша та знак оклику до аргументу масиву таблиці, наприклад: =VLOOKUP(H2,Сторінки!B3:F25,3,ХИБНІСТЬ)

Копіювання VLOOKUP

 1. Виділіть першу клітинку в стовпці, до якого потрібно скопіювати формулу.
 2. Введіть формулу, але вставте знаки долара перед кожною буквою стовпця:
=VLOOKUP($B3,$B3:$F25,3,ХИБНІСТЬ)
 1. Щоб виконати формулу, натисніть клавішу Enter.
 2. Виберіть маркер заповнення навколо формули та перетягніть його під стовпець.

Програма COM FAR (версія 3.0)

Основою цієї програми є методика Організації з промислового розвитку ООН (так звана методика ЮНІДО). Запропонований фахівцями ЮНІДО підхід до побудови типового бізнес-плану дає змогу не упустити суттєвих моментів в описі поточної або планованої діяльності підприємства, а також подати результати у вигляді, який найбільше підходить для сприйняття західними фінансистами. Ця методика виконує роль єдиної бази, що допомагає спілкуватися між собою фахівцям у сфері інвестиційного проектування і фінансового аналізу. Більшість відомих на сьогодні комп'ютерних систем для інвестиційного проектування спираються на цю методику, і, зокрема, всі розглянуті вище вітчизняні програми. Програма СОМРАК є практичною реалізацією цієї методики у вигляді комп'ютерної програми, яка може бути придбана в представництві ЮНІДО. Програма є універсальним інструментом для опису і розрахунку всіх основних етапів інвестиційного проектування. Інвестиційна діяльність може бути детально описана завдяки наявності кількох самостійних розділів. Програма дозволяє використовувати кілька способів нарахування амортизації. Опис операційної діяльності складається з дуже докладного опису витрат виробництва, які можуть бути віднесені на номінальну потужність виробництва або одиницю продукції. Програма продажу розраховується за кожним видом продукції. Причому витрати виробництва можна розрахувати як для кожного виду продукції, так і в цілому по підприємству. Проте складні схеми формування запасів матеріальних ресурсів і схем їх оплати, що часто зустрічаються в практиці, нестандартні схеми продажу проведеної продукції і ряд інших ситуацій не можуть бути адекватно описані з урахуванням прийнятих у програмі допущень. В умовах перехідної економіки такі негативні моменти ускладнюють використання цієї програми, особливо для поточного планування. Фінансова діяльність включає опис акціонерного і венчурного капіталу, довго- і короткострокових позик, розподіл прибутків.

Економічне оточення включає опис валют проекту і податкового навантаження. Останнє є най вразливішим місцем програми для її використання, оскільки на відміну від вітчизняних програм, вона не дозволяє використовувати для розрахунку різні види податків, визначати для них базу оподаткування і відносити на різні види витрат відповідно до нашого законодавства. Програма дає можливість задавати різну тривалість планування, проекту кратні місяцю і практично не обмежує номенклатуру продукції, але не передбачає докладного опису матеріальних ресурсів, витрачених на її виробництво. Аналітичні можливості програми достатньо широкі і представлені спеціальним розділом програми, який включає аналіз інвестиційних та операційних витрат, фінансової діяльності. Традиційно розраховуються три основні підсумкові форми - планований грошовий потік, звіт про чистий прибуток і прогнозний баланс. Кожен вид аналізу представлений таблицею і набором графіків. Результати розрахунків подаються у вигляді набору таблиць і відповідних графіків, набір яких чітко заданий структурою програми. Інтерфейс програми може бути оцінений як посередній. Експлуатаційні і технічні характеристики. COMFAR є програмним засобом для Windows 95, 98. Система повністю створена англійською мовою, вихідні дані, опис і керівництво користувача - також англійською. Для виключення можливостей несанкціонованого використання використано апаратний захист у вигляді ключа. Є й російськомовна версія цієї програми. Інтерфейс програми може бути оцінений як посередній. До переваг програми слід віднести реєстр виявлених помилок і попереджень, який з'являється перед проведенням розрахунку з вказівкою місця виникнення помилки. У цьому плані програма подібна до програми ІНВЕСТОР, де також присутній моніторинг помилок. Ця програма належить до класу закритих програм. Відсутність багатовіконного інтерфейсу робить її досить важкою для розуміння алгоритму розрахунку. Вартість програмного продукту COMFAR III - 4400 дол. США, при цьому вартість версії програми - 4000 і 400 дол. США - вартість ключа. За показником "функціональні можливості/ціна" програму можна оцінити як досить привабливу. Ця програма має міжнародну сертифікацію і відповідає методиці, що використовується зарубіжними фінансовими інститутами. Підводячи підсумки, слід зазначити, що вибір конкретної програми має бути визначений користувачем залежно від поставлених завдань. Так, програму Project Expert можна рекомендувати тим, хто працює переважно із західними інвесторами, які використовують стандартні типи документів. Програма ІНВЕСТОР може бути рекомендована тим, хто свою діяльність пов'язує з російськими інвесторами. Програму Альт-ін-вест насамперед можна рекомендувати консалтинговим фірмам як основу для розробки індивідуальної моделі функціонування підприємства. Щодо програми COMFAR можна стверджувати, що вона залишається певним загальновизнаним міжнародним еталоном, проте її цінові характеристики є досить високими. Професійні системи управління проектами у своїй функціональності вже помітно відрізняються одна від одної. І це, як правило, вже не окремі програми, а комплекси, до складу яких входять різні утиліти і модулі, призначені для вирішення специфічних завдань. Технології управління Spider Project. Рішення для управління проектами дає керівникам можливість вибирати проекти, реалізувати їх з максимальною віддачею, оптимізувати розподіл ресурсів, мінімізувати витрати і проглядати весь портфель проектів, включаючи набори ключових показників ефективності, звіти і деталізований аналіз. Інтегрована система Spider Project - це професійний інструментарій для ефективної організації процесу управління проектом будь-якої складності в рамках виділеного бюджету і вибраної стратегії. Програмне забезпечення Primavera призначене для автоматизації процесів управління проектами відповідно до вимог PMI, ІРМА і стандартами ISO. Для побудови інтегрованої системи управління проектами компанія Primavera inc. пропонує кілька продуктів. SureTrak Project Manager позиціонується як продукт початкового рівня для управління нескладними проектами в невеликих компаніях. Інтерфейс цілком стандартний. Дуже добре реалізований принцип WYSIWYG і масштабування часової осі при відображенні діаграми Ганта. Сумісний з МАРІ-сумісними системами електронної пошти, тобто з Messaging АРІ - інтерфейсом прикладного програмування систем передачі повідомлень, розроблений корпорацією Microsoft для створення Windows-застосунків, що використовують електронну пошту. Вбудований wizard "Швидкий старт" проектів допомагає створити систему кодів для типових проектів. Primavera Project Planner (РЗ) - професійний пакет управління проектами для роботи зі складними багаторівневими ієрархічними проектами. Для моделювання проекту доступний обширний набір інструментів, що включає до 20 рівнів WBS і 16 призначених для користувача полів даних. Реалізовано 9 типів робіт, всіх типів залежностей між роботами; є 10 типів обмежень. Поточний розклад проекту може порівнюватися з необмеженою кількістю базових планів. Welcom Suite - інтегроване інформаційне рішення для управління проектами Deltek Enterprise Project Management Solutions. Рішення Deltek Enterprise Project Management Suite дає змогу ефективно вирішувати коло завдань управління проектною діяльністю. До нього входять п'ять спеціалізованих взаємопов'язаних програмних продуктів і здатних здійснювати обмін даними з іншими інформаційними системами. Модульна структура рішення дозволяє формувати його тільки з тих продуктів, які необхідні для вирішення актуальних завдань. Ще один програмний продукт компанії Deltek - Ореп Plan. Система Ореп Plan є повнофункціональним рішенням для планування і контролю за реалізацією проектів. Вона забезпечує повномасштабне мультипроектне управління, планування й оптимізацію використання ресурсів у масштабах підприємства. Система може бути ефективно використана на всіх рівнях контролю та управління проектами - від вищого керівництва й менеджерів проектів до керівників функціональних підрозділів і виконавців. Microsoft Project - це програма управління проектами, за допомогою якої менеджер має можливість розробляти план проекту, розподіляти ресурси згідно з поставленими завданнями, здійснювати моніторинг виконання проекту та аналізувати обсяги виконаних робіт. Визначною рисою Microsoft Project є створення розкладу "критичного шляху", що здійснюється з урахуванням використовуваних ресурсів. У результаті утворюється ланцюг, який візуалізується у вигляді діаграми Ганта. Microsoft Project пропонує кілька продуктів програмного забезпечення управління проектами: 1) Microsoft Project Standard - версія для одного користувача, розрахована на невеликі за обсягом проекти; 2) Microsoft Project Standard - настільна система календарного планування та управління проектами, призначена для бізнес-менеджерів і менеджерів невеликих підрозділів; забезпечує інформаційну підтримку менеджера на всіх стадіях життєвого циклу проекту. Ініціація: визначення цілей та обмежень за проектом. Введення довідника ресурсів. Можливим є планування трудових ресурсів, матеріалів і механізмів. Вказується рівень доступності ресурсу, індивідуальний календар і кілька ставок оплати. Є можливість імпорту списку ресурсів з Active Directory та адресної книги; використання шаблонів планів проектів. Планування: введення і структурна декомпозиція складу робіт, тривалості робіт і обмежень щодо їх термінів; встановлення логічних зв'язків між роботами; розрахунок розкладу проекту методом критичного шляху; планування розкладу від дати початку або до дати закінчення проекту; планування робіт з урахуванням календарів виконання робіт і доступності ресурсів; розрахунок трудомісткості робіт, перерахунок трива-лостей робіт залежно від використання ресурсів на роботах; введення ресурсних потреб в ході виконання робіт; ручне й автоматичне вирівнювання рівня завантаженості ресурсів з метою оптимального розподілу ресурсів між роботами; розрахунок вартості робіт і ресурсів, що витрачаються на виконання робіт. Реалізація та контроль виконання: створення базового плану (до 11 примірників) з метою відстеження відхилень; облік фактичних термінів виконання робіт, трудовитрат (у т. ч. понаднормових) ресурсів, витрат матеріалів і грошових коштів; видача звітів щодо відхилень від планових показників, використання наочних індикаторів; експорт даних в Microsoft Excel для подальшого аналізу. Завершення: підготовка підсумкових звітів за всіма параметрами плану проекту: терміном виконання робіт, вартістю робіт, трудовитратами виконавців і витратою ресурсів; архівація плану проекту. Висновок даних в Microsoft Project візуалізується за допомогою: таблиці робіт, ресурсів, призначень; діаграми Ганта; мережевого графіка; графіка завантаженості ресурсів; обчислюваних полів користувача. Microsoft Project Standard дає змогу сортувати, фільтрувати і групувати дані, довільно налаштовувати коди структури робіт і ресурсів; динамічно по'язувати кілька проектів в один мультипроект з метою планування або аналізу всього портфеля проектів, використання загальних ресурсів. Microsoft Project Professional - корпоративна версія програмного забезпечення управління проетами і ресурсами, а також управління портфелями проектів за допомогою Microsoft Project Server. Microsoft Project Web Access - Web-інтерфейс для виконання звітності з приводу виконання поставлених завдань, перегляду портфелів проектів. Microsoft Project Portfolio Server - продукт програмного забезпечення для відбору проектів на основі збалансованих показників. Корпоративна версія Microsoft Project, на відміну від стандартної, вимагає високої кваліфікації персоналу для її використання. З метою перевірки кваліфікації аналітиків Microsoft пропонує ряд сертифікованих програм.

Висновки

Підготовка і реалізація проектів є високоризикованим видом господарської діяльності. Нині значного поширення набула процесна концепція управління проектами (УП). Суть її полягає в тому, що складна інтегрована природа УП описується через процеси, з яких вона складається, і їх взаємозв'язку. Управління проектом - це методологія організації, планування, керівництва, координації людських і матеріальних ресурсів протягом життєвого циклу проекту (проектного циклу), орієнтованого на ефективне досягнення його цілей шляхом застосування системи сучасних методів, техніки й технологій керування для досягнення певних результатів щодо складу й обсягу робіт, вартості, часу, якості. Кожен проект незалежно від його складності й обсягу робіт, необхідних для його виконання, проходить у своєму розвитку певні стани: від початкового до заключного стану. Управління проектами дозволяє розв'язувати такі завдання: визначати цілі проекту; формувати його обгрунтування; структурувати проект; визначати фінансові потреби і джерела його фінансування; добирати постачальників, підрядників та інших виконавців; готувати й укладати контракти; розраховувати кошторис і бюджет проекту; визначати терміни виконання проекту та розробляти графіки реалізації; контролювати процес виконання проекту і коригувати план його реалізації; управляти ризиками проектної діяльності. Ключовими чинниками, що впливають на успіх проекту, є ефективне рішення організаційних питань, застосування на всіх етапах проекту цілісної технології управління проектом. Зараз на ринку ІТ є багато комп'ютерних програм для розрахунку і порівняльного аналізу інвестиційних проектів, серед яких можна назвати Project Expert, Інвестор, COMFAR та інші, котрі з успіхом використовуються для розробки фінансової моделі і стратегічного плану розвитку промислових підприємств, що особливо актуально в умовах перехідної економіки.

Концепція створення Електронної митниці

Тенденції світового розвитку встановлюють нові завдання зі спрощення митних процедур та процедур логістики при постачанні товарів для ввезення та вивезення з території країни, зменшення ризиків порушення безпеки мешканців, для чого необхідно створювати електронні інформаційні системи, які будуть функціонально сумісні з аналогічними системами різних країн, будуть доступні, керовані, безпечні, об'єднані та контрольовані. Європейська спільнота визначає, що шлях до цього — зменшення відмінностей між митними процедурами країн світу, та називає механізм реалізації такого завдання "Електронною митницею". Держави — члени ЄС прийняли рішення діяти в рамках структури "Електронної Європи" та затвердили Рішення Ради Європейського Союзу щодо простого та безпаперового середовища для митних адміністрацій та суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. Аналогічні завдання під час втілення новітніх технологій у митну справу ставлять митні адміністрації багатьох країн СНД, Азії та Америки. Вони відрізняються лише за строками реалізації та окремими деталями. Тому "Електронна митниця" — це не тільки утворення декількох країн. Це — майбутнє митної спільноти світу. Україна поетапно просувається до створення сучасної власної інформаційної системи. Постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. № 208 встановлено, що одним з пріоритетних завдань розвитку інформаційного суспільства є надання громадянам і юридичним особам інформаційних та інших послуг шляхом використання електронної інформаційної системи "Електронний Уряд", яка забезпечує інформаційну взаємодію органів виконавчої влади між собою, з громадянами та юридичними особами на основі сучасних інформаційних технологій. Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг" встановлює основні організаційно-правові засади електронного документообігу та використання електронних документів. Сьогодні створено всі передумови для формування і розвитку інформаційного суспільства в Україні. Розроблена законодавча база, успішно розвиваються інформаційно-телекомунікаційні технології, зростає парк сучасних засобів обчислювальної техніки. Цей процес має глобальний характер, неминуче входження і нашої країни до світової інформаційної спільноти. До характерних рис і ознак інформаційного суспільства належать: — формування єдиного інформаційно-телекомунікаційного простору України як частини світового інформаційного простору; — повноправна участь України в процесах інформаційної і економічної інтеграції світової спільноти; — становлення і в подальшому домінування в економіці нових технологічних принципів, що базуються на масовому використанні сучасних інформаційних технологій, засобів обчислювальної техніки і телекомунікацій;

— створення і розвиток ринку інформації і знань як чинників виробництва на додаток до ринків природних ресурсів, праці і капіталу, фактичне задоволення потреб суспільства в інформаційних продуктах і послугах; — зростання ролі інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури у системі суспільного виробництва; — підвищення рівня освіти, науково-технічного і культурного розвитку за рахунок розширення можливостей систем інформаційного обміну на міжнародному, національному і регіональному рівнях; — створення ефективної системи забезпечення прав громадян і соціальних інститутів на вільне отримання, розповсюдження і використання інформації як найважливішої умови демократичного розвитку. Роль інформаційних технологій у митній справі відображена в Міжнародній конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур (Кіотська конвенція, 1999 р.)> яка: передбачає максимальне практичне використання інформаційних технологій; розглядає інформаційні технології як один з принципів митного оформлення, реалізація якого повинна сприяти спрощенню і гармонізації митних процедур; встановлює стандартні правила використання інформаційних технологій для вдосконалення митного контролю. Митна служба України як один з основних інститутів держави бере участь у формуванні і розвитку інформаційного суспільства, розпочавши втілення новітніх технологій у митну справу ще в 1992 р. У 2005 р. почався новий етап цієї роботи з розробки принципів побудови системи "Електронна митниця" та її часткової реалізації. Враховуючи провідну роль митниці в зовнішньоекономічній діяльності, інформаційна складова діяльності митної служби повинна бути домінуючою. Наріжним каменем, на якому базується вищенаведена система, є Електронна митниця", складовими якої повинні бути такі підсистеми: електронне декларування; електронний документообіг; аналіз ризиків і керування ними; контроль за транзитом; єдина міжвідомча автоматизована система збору, збереження й обробки інформації, у тому числі від різних відомств; уніфікована база нормативних і довідкових документів, які використовуються в митних цілях; інформаційне забезпечення постаудиту та правоохоронної діяльності. Отже, замість придатка до митних процедур вона повинна стати ядром, стрижнем не тільки митних технологій, а ще й інструментом керування та контролю митної діяльності, тобто головним механізмом забезпечення митної справи.
У рішеннях Європейського Союзу "Електронна митниця" є базою для створення "єдиного вікна", яке зобов'язані використовувати інші відомства, що задіяні у митній справі. Тому і на митні органи України повинні бути покладені додаткові обов'язки з координації дій міністерств та відомств у цьому напрямі, затвердження яких має бути закріплене відповідними рішеннями уряду. Об'єднувальний стрижень митної служби — це інформаційні механізми, які є запорукою посилення авторитету та могутності митниці. Інші шляхи — це крок назад. Такий підхід потребує змін на рівні не тільки інформаційних підрозділів, а й управлінської ланки центрального апарату Держмитслужби України. Митна безпека держави визначається як став захищеності національних інтересів, забезпечення та реалізація яких покладені на митні адміністрації країни, що дає можливість незалежно від будь-яких зовнішніх і внутрішніх загроз забезпечити здійснення митної справи. Тоді базою для оцінки митної безпеки України може стати оцінка якості виконання митної справи, яка, у свою чергу, визначається розрахунково-програмними способами через організаційно-технічні системи в рамках "Електронної митниці". Враховуючи завдання, покладені Президентом і Урядом України на митну службу, які спрямовані на наближення митних правил України до світових норм і стандартів, Держмит-службою України розроблено Концепцію створення системи "Електронна митниця". Метою Концепції є визначення стратегії створення багатофункціональної комплексної системи "Електронна митниця" (далі — Електронна митниця) на базі Єдиної автоматизованої інформаційної системи (далі — ЄАІС) ДМСУ як одного з механізмів забезпечення митної безпеки України. Концепція передбачає визначення принципів побудови Електронної митниці, основних положень з формування її інформаційяотелекомунікаційиого забезпечення, етапів упровадження, а також створення передумов для інтеграції України у світову інформаційну спільноту. Концепція ґрунтується на вимогах Конституції України, законодавства України, міжнародних митних конвенцій та враховує досвід інших країн.

Бізнес-аналітика в програмі Excel і службах Excel Services (SharePoint Server 2013)

Бізнес-аналітика – це, по суті, набір інструментів і процесів, які використовуються, щоб збирати та перетворювати дані на важливу інформацію, на основі якої можна приймати обґрунтовані рішення. Програма Excel 2013 пропонує безліч нових функцій і можливостей для завдань бізнес-аналітики, завдяки яким стало ще зручніше збирати дані та використовувати їх для створення звітів, систем показників і приладних дощок. У службах Excel Services на сервері SharePoint Server 2013 (локально) можна надавати спільний доступ до книг іншим користувачам, а також переглядати, вивчати та оновлювати книги у вікні браузера так само, як у програмі Excel.

Можливості бізнес-аналітики, доступні в програмі Excel

У програмі Excel 2013 можна виконувати багато різноманітних завдань – від отримання даних до створення звітів – що є частиною рішення організації у сфері бізнес-аналітики. У наведеній нижче таблиці перелічено потужні можливості бізнес-аналітики, доступні в Excel.
Завдання Опис
Отримання даних у Excel Ви можете підключатися до різноманітних зовнішніх джерел даних у своїй книзі, наприклад до таблиць SQL Server, кубів служб SQL Server Analysis Services, даних Microsoft Azure, OData тощо. Можна використовувати надбудову Power Query для Excel для пошуку, об’єднання та обробки даних із багатьох джерел, включно з внутрішніми та зовнішніми джерелами даних. Можна імпортувати дані в програму Excel і за допомогою зв’язків даних створювати діаграми, таблиці та звіти з використанням зовнішніх даних.
Сортування, упорядкування даних і робота з ними в Excel За допомогою функції Миттєве заповнення можна форматувати стовпці даних, щоб отримувати необхідне подання. Також можна створити модель даних для перетворення однієї або кількох таблиць на єдине джерело даних, яке можна використовувати для створення звітів разом із поданнями, створеними за допомогою засобу Power View. За допомогою функції Швидкий аналіз можна вибрати дані та побачити рекомендовані способи візуалізації цих даних.
Візуалізація даних у Excel Можна створювати різноманітні звіти, які містять таблиці, лінійчаті діаграми, гістограми, пелюсткові діаграми тощо. Можна використовувати надбудову Power Map, щоб створювати тривимірні візуалізації даних на глобусі. Можна використовувати надбудову Power View, щоб створювати неоднорідний вміст з інтерактивними діаграмами й таблицями. Також можна створювати звіти з умовним форматуванням і ключовими показниками ефективності (KPI), щоб швидко дізнаватися, чи відповідає продуктивність цільовим значенням за одним або кількома показниками.
Застосування фільтрів до діаграм і таблиць у Excel До аркушів можна додавати роздільники, елементи керування шкали часу та фільтри, щоб простіше зосередитися на певній інформації.
Огляд і аналіз даних у Excel Можна використовувати швидкий огляд для вивчення інформації у звіті зведеної діаграми або звіті зведеної таблиці та перегляду додаткових відомостей про це значення в новій діаграмі або таблиці на екрані. Також можна використовувати багато інших функцій бізнес-аналітики для аналізу даних у Excel.
Використання розширених можливостей аналітики Досвідчені користувачі можуть створювати обчислювані елементи та обчислювані членидля звітів зведеної діаграми або зведеної таблиці, у яких використовуються дані служб аналізу Analysis Services. Також можна створювати Обчислювані поля в надбудові Power Pivot.
Докладні відомості про нові функції в програмі Excel див. в статті Новини програми Excel 2013.

Функції бізнес-аналітики в програмі Excel, які підтримуються на сервері SharePoint Server 2013

Багато можливостей бізнес-аналітики, які доступні в Excel, підтримуються в службах Excel Services на сервері SharePoint Server 2013 (локально). Це означає, що ви можете переглядати книги та працювати з ними у вікні браузера так само, як і за допомогою клієнта Excel. Загалом підтримуються описані далі функції. Під час використання книги у вікні браузера не можна створювати певні типи елементів, зокрема елементи керування часовою шкалою, звіти зведеної діаграми, звіти зведеної таблиці, обчислювані члени та обчислювані елементи. Однак можна створити ці елементи в програмі Excel, передати книгу до бібліотеки на сервері SharePoint Server 2013, а потім переглядати цю книгу в браузері.

Функції бізнес-аналітики в програмі Excel, які підтримуються в службах Excel Services (SharePoint Server)і веб-програмі Excel Web App (Office Web Apps Server)

Якщо ваша організація використовує веб-програми SharePoint Server 2013 разом із сервером Office Web Apps (локально), то підтримка можливостей бізнес-аналітики залежить від конфігурації елементів. Для відтворення книг у вікні браузера використовуються або служби Excel Services (SharePoint Server 2013), або веб-програма Excel Web App (Office Web Apps Server). Служби Excel Services і веб-програма Excel Web App не зовсім однакові, тому від цього рішення залежить, які можливості бізнес-аналітики доступні під час використання книги у вікні браузера. У наведеній нижче таблиці міститься зведення головних відмінностей.
Функція Що підтримується, коли для відображення книг використовується веб-програма Excel Web App Що підтримується, коли для відображення книг використовуються служби Excel Services
Оновлення даних книги у вікні браузера Не підтримується більшість типів захищених зв'язків із зовнішніми даними. Докладні відомості див. у статті Робота із зовнішніми даними у службах Excel Services. Підтримується більшість типів зв'язків із зовнішніми даними, а також можливість оновлювати дані у вікні браузера. Докладні відомості див. у статті Робота із зовнішніми даними у службах Excel Services.
Моделювання даних у програмі Excel Можна переглядати книги, які містять модель даних, але в цілому не можна переглядати дані в певних елементах, наприклад у звітах зведеної діаграми та зведеної таблиці, а також в елементах керування часовою шкалою, що використовують модель даних як джерело даних. Оновлення даних не підтримується у вікні браузера, але можна відкрити книгу в програмі Excel, щоб оновити її дані. Можна переглядати елементи та взаємодіяти з ними в книгах, які містять модель даних.
Миттєве заповнення Можливість використовувати миттєве заповнення під час перегляду або редагування книги у вікні браузера не підтримується. Для використання цієї функції потрібно відкрити книгу в програмі Excel. Можливість використовувати миттєве заповнення під час перегляду книги у вікні браузера не підтримується. Для використання цієї функції потрібно відкрити книгу в програмі Excel.
Швидкий аналіз Можливість використовувати швидкий аналіз під час перегляду або редагування книги у вікні браузера не підтримується. Для використання цієї функції потрібно відкрити книгу в програмі Excel. Можливість використовувати швидкий аналіз під час перегляду книги у вікні браузера не підтримується. Для використання цієї функції потрібно відкрити книгу в програмі Excel.
Діаграми та таблиці,зведені таблиці,зведені діаграми,звіти та системи показників Можливість переглядати, сортувати, фільтрувати звіти та системи показників, створені за допомогою програми Excel, і взаємодіяти з ними підтримується у вікні браузера. Можливість переглядати, сортувати, фільтрувати звіти та системи показників і взаємодіяти з ними підтримується у вікні браузера.
Power Map Подання, створені за допомогою засобу Power Map, зараз не підтримуються. Для використання цієї функції потрібно відкрити книгу в програмі Excel. Подання, створені за допомогою засобу Power Map, зараз не підтримуються у вікні браузера. Для використання цієї функції потрібно відкрити книгу в програмі Excel.
Надбудова Power View Подання, створені за допомогою засобу Power View, не підтримуються у веб-програмі Excel Web App. Подання, створені за допомогою засобу Power View, підтримуються в службах Excel Services.
Роздільникита елементи керування часовою шкалою Можливість використовувати наявні роздільники та елементи керування часової шкали підтримується. Можливість використовувати наявні роздільники та елементи керування часової шкали підтримується.
Швидкий огляд Можливість використовувати швидкий огляд підтримується у вікні браузера. Можливість використовувати швидкий огляд підтримується у вікні браузера.
Обчислювані елементи й обчислювані члени Книги, які містять обчислювані елементи та обчислювані члени, підтримуються. Книги, які містять обчислювані елементи та обчислювані члени, підтримуються.
Обчислювані поля в надбудові Power Pivot Обчислювані поля не підтримуються у веб-програмі Excel Web App. Можливість використовувати наявні обчислювані поля підтримується в службах Excel Services.

Додаткові відомості про інструменти бізнес-аналітики Microsoft

У цій статті описано бізнес-аналітику в програмі Excel і службах Excel Services, але доступні й інші інструменти бізнес-аналітики Microsoft. Отримати плакат
Бізнес-аналітика в пакеті Office і службі SharePoint Бізнес-аналітика в пакеті Office і службі SharePoint, щоб дізнатися більше про інструменти бізнес-аналітики в пакеті Office і службі SharePoint. На плакаті зібрано всі інструменти бізнес-аналітики (доступні локально або у хмарі) з посиланнями на додаткові відомості про кожний інструмент.
Джерело: https://support.office.com/uk-ua/article/%D0%91%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%96-Excel-%D1%96-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0%D1%85-Excel-Services-SharePoint-Server-2013-2740f10c-579d-4b40-a1d9-7beb5d38547c

Застосування системи Microsoft XAL на світових ринках

Спектр ділової активності компаній, що зробили свій вибір на користь автоматизованої системи Microsoft XAL охоплює практично всі види виробничої діяльності, починаючи з важкого машинобудування і закінчуючи виробництвом високоточного вимірювального устаткування, будівництвом, виробництвоїй фармацевтичних продуктів, виробництвом товарів народного споживання і побутової техніки. Microsoft XAL використовується також у сфері послуг, зокрема консалтингу, телекомунікаційному і готельному бізнесі, туризмі, візовій підтримці тощо. За допомогою Microsoft XAL управляють своєю діяльністю підприємства добувних та оброб-лювальних галузей, таких як нафтовидобування і нафтопереробка, лісова (деревообробна) промисловість, газодобування. У загальному обсязі користувачів Microsoft XAL у країнах Західної Європи торгові підприємства становлять 40 %, промислові - 34, підприємства сфери послуг - 17, державні підприємства - 9 %. Oracle E-Business Suite - це повний комплекс застосувань для електронного бізнесу, що функціонує у межах локальної мережі Intranet і глобальній мережі Internet. Комплекс включає повний набір рішень, необхідних для автоматизації управління підприємством. Oracle E-Business Suite дає змогу на єдиній платформі вирішувати широкий спектр задач: управління ефективністю підприємства на основі системи корпоративних показників; бю-джетування і консолідація; облік і звітність; управління виробництвом, запасами, ланцюжками постачань, персоналом, якістю, продажем. Пакет бізнес-застосувань Oracle E-Business Suite включає сотні інтегрованих програмних модулів, що дозволяють підприємству вирішувати бізнес-задачі у сфері управління виробництвом, фінансами, матеріально-технічним постачанням, запасами і збутом, маркетингом і продажем, взаємодією з постачальниками і відносинами з покупцями, а також ефективно будувати кадрову політику, управлінський облік і проводити операції через електронні торговельні майданчики. Функціональні блоки Oracle E-Business Suite 1 Ii: o Oracle ERP (Enterprise Resource Planning) - застосування для автоматизації управління внутрішньогосподарськими процесами підприємства (виробництво, фінанси, постачання, управління персоналом) та їх оптимізації; o Oracle CRM (Customer Relationship Management) - застосування для автоматизації і підвищення ефективності процесів, орієнтованих на відносини з клієнтами (продаж, маркетинг, послуги); o Oracle E-Hub (Електронна комерція) - застосування організації електронних торговельних майданчиків. Застосування Oracle CRM, Oracle ERP, Oracle E-Hub (Exchange) повністю інтегровані і створені для співпраці один з одним, утворюючи повний єдиний комплекс для електронного бізнесу - Oracle E-Business Suite, що дозволяє підприємствам використовувати єдине джерело даних у системі та не витрачати час і кошти на інтеграцію.

Основні можливості функціональних блоків: Oracle ERP; управління дискретним виробництвом та безперервним виробництвом, фінансами, персоналом, постачанням і складами, проектами; Oracle CRM; маркетинг, продажі сервіс, центр взаємодії (Call-center), електронні торговельні майданчики (Exchange). Корпорація Oracle є постачальником корпоративного програмного забезпечення. Вона пропонує повний комплекс технологій для побудови IT-інфраструктури й управління сучасним підприємством, зокрема сімейство базових програмних технологій Oracle 10g, готове рішення для колективної роботи Oracle Collaboration Suite, повнофункціональний комплекс бізнес-застосувань Oracle E-Business Suite та інтеграційне рішення для управління даними Oracle Data Hub. Корпорація надає свої продукти і послуги у сфері консалтингу, навчання і технічної підтримки у багатьох країнах світу. my SAP Business Suite - це сукупність рішень, що пропонує широку функціональність, повну інтеграцію, необмежену масштабованість і взаємодію в рамках мережевих інфраструктур ведення бізнесу. Сфера застосування: повнофункціональна ERP-система для комплексної автоматизації середніх і великих компаній. Підтримує управлінські концепції: ERP, ЕАМ, MRP II, CRM, SCM, PLM, eBusiness. mySAP Business Suite включає: управління ресурсами підприємства (mySAP ERP); управління відносинами з клієнтами (mySAP Customer Relationship Management); управління життєвим циклом продукту (mySAP Product Lifecycle Management); управління відносинами з постачальниками (mySAP Supplier Relationship Management). Функціональні можливості: управління виробництвом, постачання, управління запасами, взаємодія з постачальниками, управління персоналом і розрахунки заробітної платні, фінансове планування, управлінський облік, електронний бізнес тощо. Система управління ресурсами підприємства ту SAP Enterprise Resource Planning (mySAP ERP) - повнофункціональне ERP-рішення, що є набором пакетів і модулів. Це дає змогу компаніям впроваджувати тільки ту функціональність управління бізнесом, яка їм необхідна, що спрощує процес переходу на нові версії і скорочує витрати. Крім того, компанії можуть включати в рішення додаткові функціональні можливості, такі як діяльність на базі порталу, мобільний сервіс, біз-нес-аналїтика тощо. Можливість підключення нових модулів реалізована за рахунок технології інтеграції SAP NetWeaver.
Рішення mySAP ERP включає mySAP ERP Financials, mySAP ERP Human Capital Management, mySAP ERP Operations, mySAP ERP Corporate Services, mySAP Customer Relationship Management (mySAP CRM). Рішення для планування, формування і підтримки взаємовигідних зв'язків з клієнтами дає змогу пов'язувати персонал, бізнес-процеси та інформацію про клієнтів у єдиному інформаційному просторі. Функціональність mySAP CRM Interaction Center дозволяє взаємодіяти з клієнтом незалежно від типу контакту - телефоном, факсом, електронною поштою або через Internet. Можна також використовувати рішення mySAP CRM з мобільними засобами зв'язку, такими як портативний комп'ютер, мобільні телефони і PDA. Рішення забезпечує цілісність інформації в будь-якому розрізі даних. Крім того, рішення mySAP CRM надає персоналу можливість мати різнорівневий доступ до інформації про ринок, аналітику, застосування. Оперативні можливості CRM дають змогу управляти і синхронізувати всі контакти з клієнтами у сфері маркетингу, продажу і послуг. Аналітичний CRM допомагає оптимізувати всі інформаційні джерела для кращого розуміння поведінки клієнта. Таким чином, mySAP CRM дозволяє взаємодіяти і співпрацювати з постачальниками, партнерами і клієнтами для оптимізації процесів і задоволення потреб клієнта. Рішення надає повний набір інструментів для задоволення потреб клієнта у будь-який момент циклу взаємодії з клієнтом: від появи нового клієнта в базі даних і багатоканального продажу до процесу замовлення продукту і додаткових послуг клієнтові. my S АР Supply Chain Management (mySAP SCM) - це застосування для управління логістичними ланцюжками (від планування ланцюжків до об'єднання їх у мережу), відкрите, інтегроване рішення, розроблене для спільного ведення електронного бізнесу. Рішення mySAP SCM перетворює управління логістичними ланцюжками з лінійного послідовного процесу в колективну роботу персоналу компанії, партнерів і постачальників на електронному торговельному майданчику, що допомагає їм координувати свої дії у сфері логістики. Інтеграція mySAP SCM з продуктами SAP і сторонніми продуктами, як всередині, так і за межами підприємства, дозволяє одержувати вигоду від використання платформи mySAP Business Suite для ведення електронного бізнесу. mySAP SCM забезпечує прозорість усіх рівнів запасів, замовлень, прогнозів, виробничих планів та основних показників ефективності незалежно від місцезнаходження постачальника і клієнта. Інтеграція з функціональністю mySAP Customer Relationship Management надає можливість одержати прозорі ланцюжки постачань за вимогою. Інтеграція з функціональністю mySAP Product Lifecycle Management дозволяє залучати постачальників до процесу логістики з метою оперативного постачання нових Продуктів на ринок. Інтеграція з функціональністю mySAP Business Intelligence допомагає відстежувати процес ланцюжка постачань у режимі реального часу. mySAP Product Lifecycle Management (mySAP PLM) дозволяє управляти життєвим циклом продукту: здійснювати процеси проектування і конструювання, розвитку і вдосконалення продукту, управління проектами, активами серед біз-нес-партнерів. Рішення mySAP PLM інтегрує процеси діяльпості всіх учасників розробки продукту: проектувальників, постачальників, виробників і клієнтів. Для всього життєвого циклу продукту, що включає розробку первинної концепції продукту, дизайн, проектування, розгортання виробництва, управління змінами продукту, сервіс і супровід, mySAP PLM забезпечує єдиний підхід до бізнес-процесів і надає необхідну інформацію, пов'язану з продуктом. Завдяки цьому mySAP PLM надає компаніям можливість одержати продукт, що відповідає потребам ринку в потрібний час і при раціональних витратах. Рішення mySAP PLM поставляється разом з рішенням mySAP Enterprise Portals (портал для ролевого використання), для того, щоб персонал мав зручний доступ, що базується на Internet-технологіях, до внутрішньої і зовнішньої інформації, застосувань і сервісу, що необхідні для виконання їх обов'язків. Інтеграція рішення mySAP PLM з mySAP Supply Chain Management, mySAP Customer Relationship Management, mySAP E-Procurement i mySAP Marketplace надає можливість здійснювати спільне проектування і конструювання, дизайн і закупівлі. ту S АР Supplier Relationship Management - рішення з управління відносинами з власними постачальниками, що дозволяє зменшити вартість товарів, оскільки допомагає у виборі оптимальних джерел постачання і забезпечує швидке повернення інвестицій. Рішення дозволяє інтегрувати процеси, розширювати співпрацю й автоматизувати взаємодію з кожним із постачальників. mySAP SRM призначено для автоматизації розширеного циклу бізнес-процесів, починаючи від вироблення стратегії постачання до оперативних закупівель і залучення постачальників. Рішення базується на консолідованому й уніфікованому бізнес-контенті, надає можливість тіснішої співпраці з усіма діловими партнерами, дозволяє оптимізувати оперативні процеси пошуку і вибору джерел постачання, скорочувати час закупівельного циклу й одержувати вигоду від служб матеріально-технічного постачання. mySAP SRM інтегрується з іншими модулями mySAP Business Suite. Підтримується обмін даними і документами з ERP- і SCM-системами (як виробництва SAP, так і інших розробників). mySAP Human Resources - рішення для управління персоналом mySAP HR синхронізує й оптимізує всі бізнес-процеси компанії відповідно до вимог законодавства і бізнесу. Рішення mySAP HR дає змогу відділу управління персоналом тісніше й ефективніше співпрацювати з виробничими менеджерами. Рішення об'єднує стратегічні цілі управління персоналом з аналітичними даними ринку праці і допомагає об'єктивно оцінити інвестиції в персонал. Рішення mySAP HR надає можливість: залучати, утримувати і мотивувати досвідчений персонал; домагатися того, щоб індивідуальні цілі співробітників збігалися з корпоративною стратегією розвитку підприємства; організовувати систему оплати праці, що відповідає вимогам ринку і внутрішньої політики; виробляти інші стратегії і рішення управління персоналом, які підвищують продуктивність компанії. ту SAP Financials - закінчене фінансове рішення, яке дозволяє: проводити довгострокове управління у вартісному відношенні; інтегрувати всю фінансову інформацію та інформацію з продуктивності, процеси управління для успішного прийняття стратегічних рішень; поліпшити спілкування з інвесторами; упорядкувати фінансові потоки в ланцюжку постачань; взаємодіяти з клієнтами і постачальниками з питань платежів; зменшувати операційні витрати; збільшувати ефективність виробництва. mySAP Business Intelligence (mySAP BI) - комплексне програмне рішення у сфері бізнес-аналітики, що забезпечує швидкий доступ до інформації і використання її в прийнятті стратегічно важливих рішень. Рішення mySAP ВІ пропонує можливість управляти знаннями, які допомагають компанії об'єднувати "тих, хто знає" з "тими, кому потрібно дізнатися". Основною компонентою його є сховище даних, розроблене для зберігання внутрішньої і зовнішньої інформації, що включає документацію, відео- й аудіо- кліпи. Рішення mySAP Business Intelligence об'єднує інформацію по всій платформі mySAP Business Suite. Воно також надає можливість швидко реагувати на зміни ринку, контролювати показники основних чинників успіху, аналізувати й оптимізувати продуктивність підприємства на основі єдиної бізнес-моделі. Рішення mySAP ВІ включає такі аналітичні застосування: o SAP Business Information Warehouse (SAP ВW) - сховище бізнес-інформації; o SAP Knowledge Management (SAP KM) - рішення для управління знаннями; o SAP Stratйgie Enterprise Management (SAP SEM) - рішення для управління корпоративною стратегією. Рішення ту8АР Enterprise Portal надає можливість об'єднання всієї актуальної на певну дату інформації і надання її користувачам. У результаті персонал компанії може використовувати весь цей обсяг інформації для прийняття більш обґрунтованих бізнес-рішень, здійснювати успішну співпрацю і збільшувати продуктивність та ефективність виробництва. Рішення mySAP Enterprise Portal дає змогу: o управляти всіма видами корпоративних даних, включаючи дані бізнес-застосувань, корпоративні бази даних, архів документів та інформацію з Internet; o консолідувати всю корпоративну інформацію, незалежно від її місцезнаходження; o надавати користувачам повний зміст інформації, використовуючи Push-технологію, відповідно до їх конкретних функціональних обов'язків та інтересів; o одержувати аналітичні дані і використовувати їх для досягнення стратегічної мети; o працювати спільно і виконувати персональну роботу; o мати доступ до всіх застосувань з єдиним загальним паролем. ту S АР Mobile Business - це закінчене рішення для ведення мобільного бізнесу. mySAP Mobile Business надає рішення для всіх сучасних засобів мобільного зв'язку як у режимі он-лайн, такі в режимі оф-лайн. Основні компоненти включають: широкий спектр застосувань, розроблених для ведення мобільного бізнесу; відкриту технологію стандартів галузевих рішень. Міжнародна компанія SAP AG (заснована в 1972 p., штаб-квартира розташована у Вальдорфе, Німеччина) є найбільшим у світі розробником міжкорпоративного програмного забезпечення (детальніше див. у розд. 10). У SAP працює понад ЗО тис. чоловік у 50 країнах світу. Компанія SAP є визнаним лідером серед постачальників рішень для сумісного ведення бізнесу, призначених для всіх типів промисловості. Компанія представлена на кількох біржах, включаючи Франкфуртську і Нью-йоркську фондові біржі, під символом "SAP". У СНД і країнах Балтії фірма SAP AG працює з 1992 р. Компанія має адаптований російськомовний продукт і великий досвід впроваджень. Користувачі системи: міністерства фінансів і оборони багатьох країн, армія і ВМФ США, NASA, компанії Reebok, Uhde, Colgate. Основний продукт компанії,- ERP-система SAPR/3, в якому реалізовано більше, ніж 1000 бізнес-процесів. На сьогодні розроблено більше 50 версій цієї системи на 28 мовах. За оцінкою Gartner Group, система SAP R/3 призначена для великих компаній з річним оборотом від 200 млн дол. США (детальніше див. у розд. 10.4). R/3 впроваджено в різних галузях: аерокосмічній і оборонній; автомобілебудуванні; банківській справі; хімічній промисловості; виробництві споживчих товарів; проектуванні і будівництві; охороні здоров'я; страхуванні; ЗМІ; фармацевтиці; роздрібній торгівлі тощо. Наприклад, SAP R/3 встановлено в таких компаніях: Autogrill SPA, Chevron, Colgate, Palmolive, COMPUSA, Deutsche Telekom AG, Eastman Chemical, ENI SPA, Fiat SPA, Microsoft, Minolta, Mott's, Pirelli SPA, Robert Bosch GMBH, Royal Philips Electronics, Security National Servicing, Siemens AG, Sony, Statoil, Telecom Italie SPA і Volkswagen AG. У 90-x роках компанія SAP AG почала приділяти велику увагу Internet-орієнтованим рішенням своїх програмних продуктів, удосконалюючи R/3 за рахунок доповнення її клієнтськими Internet-орієнтованими модулями, поліпшуючими функціонування системи в гетерогенних середовищах. Головний акцент SAP AG - Internet-портал MYSAP.com, за допомогою якого за запитами клієнтів надається відкрите середовище персональних рішень для спільного ведення електронного бізнесу і ПЗ для онлайнової діяльності. На mySAP.com можна як купувати, так і продавати, а представники груп за інтересами можуть знаходити одне одного з метою торгівлі продуктами і послугами. Сервіси доступу до застосувань користувачів надаються через "тонкого" клієнта. Послуги mySAP.com (CRM, SCM) можна одержувати також через міні-комп'ютери і мобільні телефони. Крім того, пропонується хостинг інших систем на основі XML, WML і HTML-технологій. Архітектурно mySAP.com є програмно-апаратним ядром, незалежна системна надбудова якого написана мовою АВАР, що підтримує бізнес-логіку і робочий простір, який включає засоби адміністрування, безпеки тощо. Така структура дає змогу збирати систему з готових логічних блоків і розширювати її можливості, не піклуючись про цільову платформу. SAP Business One - це готове програмне рішення для бізнесу. SAP Business One - перспективна пропозиція в лінійці рішень SAP. Це самостійне рішення, призначене для підприємств середнього і малого бізнесу, що працюють у сферах торгівлі й надання сервісних послуг. Передусім це управлінська система, що дозволяє автоматизувати роботу відділу продажу (SFA), закупівлі, ведення складського обліку і фінансів. Основні можливості SAP Business One: фінанси, план рахунків, сегментація рахунків, підтримка бухгалтерських операцій, періодичні проводки, бухгалтерські звіти, звіти підприємства, порівняльні звіти, бюджет, облік витрат, облік курсових різниць, шаблони фінансових звітів, можливості продажу, аналіз можливостей продажу, прогноз продажу, управління контактами, пропозиція, замовлення, відвантаження, повернення, продаж, рахунок-фактура, попередня фактура, розрахунок прибутків за документом, аналіз продажу, закупівлі, надходження, додаткові витрати, розрахунки, вхідні платежі, платіжна система, виписки банку і перевірка, запаси, довідник товарів і послуг, управління запасами, операції зі складу, прайс-лист, спеціальні знижки, спеціальні ціни, відбір і упаковка, відомість комплектування, складські звіти, специфікації, замовлення-наряд, база рішень, облік витрат, персонал, основні дані співробітників, список співробітників тощо. Переваги для бізнесу: підвищення доходу за рахунок підвищення продуктивності роботи співробітників, швидке прийняття якісних рішень, гарантована можливість масштабуван-ня, глобальний підхід, контроль витрат, управління можливостями продажу, мінімальні витрати на впровадження. Термін впровадження - від кількох днів до двох місяців. Відмітні особливості SAP Business One від багатьох інших пропозицій на ринку середнього і малого бізнесу: o адаптація під конкретне підприємство здійснюється не шляхом програмування, а налагодження перевірених бізнес-процесів. Це сприяє скороченню термінів впровадження рішення до 6-10 тижнів, включаючи передпроектне обстеження і навчання користувачів; o замовникові поставляється єдине за функціональністю рішення, а не набір модулів з нечіткою перспективою їх інтеграції між собою; o у рішенні - своя власна вбудована функціональність CRM; o генератор звітів дозволяє будувати аналітичні звіти без допомоги програмування; o для розширення функціональності і/або інтеграції зі спеціалізованими рішеннями існує спеціальний набір інтерфейсів програмування (Software Development Kit); o може бути налагоджена автоматична перевірка виконання бізнес-правил, або правил документообігу. Інтеграція може бути здійснена як на рівні даних (для звітності), так і на рівні бізнес-процесів (наприклад, центральна бухгалтерія, замовлення на склад постачальника). 1С:Предприятие 8.0 включає платформу і прикладні рішення для автоматизації діяльності підприємств та приватних осіб. Сама платформа не є програмним продуктом для використання кінцевими користувачами, які зазвичай працюють з одним з багатьох прикладних рішень (конфігурацій), розроблених на даній платформі. Такий підхід дає змогу автоматизувати різні види діяльності підприємств, використовуючи єдину технологічну платформу. Склад прикладних механізмів "1С:Предприятие" орієнтований на вирішення задач автоматизації обліку й управління підприємством. Використання проблемно орієнтованих об'єктів дозволяє розробникові вирішувати задачі складського, бухгалтерського, управлінського обліку, розрахунку зарплати, аналізу даних та управління на рівні бізнес-процесів. Основними завданнями при розробці платформи "1С:Пред-приятие 8.0" є: o забезпечення високої ефективності використання системи для широкого кола підприємств за рахунок розширення функціональності, підвищення продуктивності і масштабу-вання; o збереження початкового рівня масових рішень від малих підприємств й індивідуальних користувачів до середніх підприємств. Гнучкість платформи дає змогу застосовувати "1С:Пред-приятие 8.0" в найрізноманітніших сферах, а саме: o автоматизації виробничих і торгових підприємств, бюджетних і фінансових організацій, підприємств сфери обслуговування; o підтримки оперативного управління підприємством; o автоматизації організаційної і господарської діяльності; o веденні бухгалтерського обліку з кількома планами рахунків, регламентованої звітності; o можливості для управлінського обліку і побудови аналітичної звітності, підтримки багатовалютного обліку; o рішенні задач планування, бюджетування і фінансового аналізу; o розрахунку зарплати й управління персоналом; o інших сферах. "1С:Предприятие 8.0" має широкі можливості взаємодії з іншими застосуваннями і побудови складних інтегрованих рішень, серед яких можна назвати такі: o взаємодія через СОМ-з'єднання; o підтрим ка механізму Automation; o підтримка Internet-протоколів HTTP, HTTPS, FTP; o відправка і прийом електронної пошти (e-mail); o робота з XML-доку ментами; o обмін даними через текстові файли; зчитування і запис текстових файлів великого розміру; o підтримка DBF-файлів; o технологія зовнішніх компонент, підтримка роботи з торговим устаткуванням. Фірма "1С" випускає тиражовані прикладні рішення, призначені для автоматизації типових завдань обліку й управління в комерційних підприємствах реального сектору і бюджетних організаціях. У кожному програмному продукті поєднується використання стандартних рішень і максимальне урахування специфіки завдання конкретної галузі або виду економічної діяльності підприємства. Галузеві і регіональні прикладні рішення створюються зусиллями партнерів-розробників і призначені для автоматизації окремих напрямів або сфер діяльності підприємств. Всі вони сертифіковані на вимоги4,1С:Совместимо". Тиражовані рішення "1С:Предприятия 8.0" розроблено з урахуванням міжнародних стандартів MRP, MRP II, CRM, SCM, ERP, ERP II. Корпоративна інформаційна система SIKE це рішення, що дає змогу ефективно управляти бізнесом. Впродовж багатьох років SIKE забезпечує оптимальне використання ресурсів підприємств і досконалі рішення з управління російських підприємств. Гнучкість системи SIKE забезпечується використанням конструктора інформаційних систем SIKE Builder, сумісного із засобами моделювання бізнес-процесів підприємства. Це надає можливість проектування системи будь-якому фахівцеві підприємства. Супровід і підтримка досягається за рахунок форм підтримки користувачів, які дозволяють закрити всі потреби користувачів корпоративної інформаційної системи SIKE ERP і методології впровадження та супроводу КІС SIKE ERP. Захист інформації від втрат ґрунтується на системі резервування бази даних і на зберіганні всіх модифікацій записів критично важливих таблиць. У випадку, якщо користувач видаляє доступну для нього інформацію, фізичного видалення записів у базі даних не відбувається, що завжди дає змогу провести аналіз і відновлення. Надійність системи SIKE гарантується більше ніж 1250 блокуваннями і процедурами самоконтролю, що існують в інформаційній системі. Принцип одноразового введення не дозволяє різним підрозділам підприємства вести різний облік одного і того самого процесу. Захист від несанкціонованого доступу є дворівневим захистом інформації: засобами бази даних і програмними засобами системи SIKE. Інформація, що представляє комерційну цінність, зберігається в базі даних у закодованому вигляді. Інтеграція з іншими системами, що діють на підприємстві, підтримується завдяки гнучкості системи і засобам системи SIKE, що дають змогу виконати якісну "стиковку", практично з будь-яким програмним забезпеченням. Галактика Business Suite - повнофункціональний комплекс бізнес-рішень, що дозволяє в єдиному інформаційному просторі виконувати типові і спеціалізовані завдання управління підприємством, холдингом, групою компаній в умовах сучасної економ і ки. Комплекс Галактика Business Suite на основі новітніх інформаційних технологій забезпечує рішення: o всього спектра управлінських завдань підприємства відповідно до концепції ERP; o завдань підтримки прийняття управлінських рішень на базі визначення, планування, досягнення й аналізу ключових показників діяльності підприємства; o завдань корпоративного управління, пов'язаних із консолідацією інформації, що поступає з територіально-розподілених підрозділів/підприємств, та управлінням розподіленими ресурсами (матеріальними, фінансовими, трудовими). Для підприємства дуже важлива наявність єдиної інформаційної системи, яка забезпечує ефективне рішення управлінських задачі продуктивну і комфортну роботу кожного співробітника, підтримує досягнення бізнес-цілей і дає змогу гнучко реагувати на зовнішні та внутрішні зміни в діяльності підприємства. Ці властивості повною мірою характерні для комплексу Галактика Business Suite, в якому органічно відображені передові методології і концепції управління" новітні розробки у сфері інформаційних технологій, таких як: o управління ефективністю бізнесу (Corporate Performance Management, СРМ) - рішення задач розподілених багаторівневих бізнес-груп, холдингів і корпорацій. Можливість організації єдиного інформаційного простору не тільки усередині корпорації, але і стосовно клієнтів та партнерів, інтеграції зовнішніх застосунків синхронізації даних і бізнес-процесів; o підприємство реального часу (Real-Time Enterprise, RTE) - отримання оперативної і достовірної інформації про виконання важливих критичних процесів, допомога у прийнятті рішень у потрібний момент, здатність швидко адаптуватися до потреб бізнес-моделі управління підприємством; o сервісна шина підприємства (Enterprise Service Bus, ESB) - інтеграція в єдиний інформаційний простір розподілених структур, що функціонують у гетерогенних системах; o система управління бізнес-процесами (Business Process Management, ВРМ) - підвищення ефективності функціонування процесів та якості управління, контроль і управління регламентними операціями, динамічне вдосконалення процесів, гнучкість і зручність у роботі; o мобільний бізнес - побудова мобільного бізнесу з динамічною структурою, інтеграція з партнерами через Internet (організація таких рішень, як В2С і В2В), підтримка мобільних пристроїв, Internet-магазинів. Ядром комплексу Галактика Business Suite є система Галактика ERP. Можливості системи доповнюються і розширюються за допомогою рішень "Галактики" на платформі Галактика Rnnet, що є готовими продуктами і можуть бути легко адаптовані під потреби конкретного замовника: Галактика Business Intelligence і Галактика Financial Management. У 2005 p. корпорація "Галактика" випустила на ринок нову версію системи Галактика ERP, яка, зберігаючи переваги попередніх розробок, надає замовникові розширені можливості. Спеціально для середніх підприємств на базі системи Галактика ERP було розроблено рішення Галактика-Старт, що дає змогу швидко і з мінімальними витратами провести автоматизацію основних бізнес-процесів підприємства. Невеликі компанії, що динамічно розвиваються, можуть скористатися і спеціальною пропозицією корпорації "Галактика" - рішенням Галактика-прогрес. Система Галактика Enterprise Resource Planning (ERP) - основа комплексу Галактика Business Suite. Можливості системи дозволяють в єдиному інформаційному просторі оперативно вирішувати головні управлінські задачі, забезпечити менеджерів різного рівня управління необхідною і достовірною інформацією для управлінських рішень, таких як побудова системи обліку і формування різних видів звітності, управління матеріальними і фінансовими потоками, фінансове планування й оперативний фінансовий менеджмент, виробниче планування й управління, контролінг, управління якістю продукції, управління персоналом і реалізація кадрової політики, управління відносинами з клієнтами. Рішення корпорації "Галактика" вирізняються такими особливостями: відповідність концепції ERP і стандарту MRP II; розвинений функціонал системи слугує гарантією того, що всі обліково-управлінські завдання.замовників будуть успішно вирішені; сучасність методик управління й урахування національної специфіки. Поєднання в системі "Галактика" західних методик і національної бізнес-практики, швидка адаптація до змін умов бізнесу надають підприємствам-замовникам гнучкий інструмент для вирішення поточних і стратегічних управлінських завдань. Система "Галактика" дає змогу вести бухгалтерський облік і формувати фінансову звітність, що відповідає вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності - International Accounting Standard і загальноприйнятим обліковим принципам -- General Accepted Accounting Principles. Завдяки модульній структурі системи "Галактика" підпри-ємство-замовник замовляє тільки потрібні йому компоненти системи. При цьому з розвитком бізнесу і появою нових обліково-управлінських завдань, підприємство має можливість послідовно проводити закупівлю необхідних компонент системи. Апробовані технології розгортання проектів автоматизації сприяють тому, що впровадження системи проходить у стислі терміни, з фіксованим бюджетом і мінімальними для підприємства ризиками. Це дає змогу підприємствам-замовникам швидко окупити витрати на IT. Рішення на базі системи "Галактика", адресовані великим і середнім компаніям, мають різну вартість і відповідають можливостям різних категорій підприємств. Business Control - високотехнологічна ERP-система, що об'єднує найсучасніші вітчизняні і зарубіжні програмні компоненти. Платформа Business Control містить оперативне середовище розробки, завдяки якій кожна компанія може реалізувати власні унікальні вимоги до автоматизації бізнес-процесів. Ядро системи забезпечує швидке формування потрібних користувачеві баз даних, створення облікових схем, налагоджування бізнес-логіки для кожного конкретного підприємства, складання аналітичних звітів. Система управління підприємством Business Control дає змогу не тільки акумулювати і зберігати інформацію в єдиній базі даних і оперативно одержувати необхідні відомості за запитом, а й сприяє використанню інформації для аналітики та планування. Система забезпечує повний контроль за діяльністю всіх підрозділів організації і відповідає потребам бізнесу середнього сегмента ринку - від малих до великих компаній. Готові рішення системи управління підприємством Business Control включають такі модулі: управлінського обліку; управління фінансами; бюджетування; контролю над витратами; взаєморозрахунків; кадрового обліку; автоматизації складського обліку; автоматизації обліку договорів; управління продажем; управління постачанням; управління проектами; автоматизація групової роботи; управління відносинами з клієнтами; інтеграції з іншими програмами (експорт/імпорт відомостей з системи в систему). Business Control надає широкі можливості для аналітики. У системі реалізовано два підходи до побудови звітів: класичний фінансовий і комерційний. Система Business Control - зручний інструмент для управління компанією, включаючи облік, планування, аналіз і контроль. Business Control - це зручний інтерфейс, висока швидкість роботи, виняткова надійність, простота освоєння й використання, легкість установки та обслуговування. Система управління підприємством Business Control може поставлятися як повним комплектом, так і конфігураціями, що складаються з певного набору підсистем. Конфігурації призначені для автоматизації окремих ділянок діяльності компанії (управління кадрами, фінансами, торгівлею, клієнтами тощо) та оптимальні для вирішення різних завдань бізнесу. Система Віртуоз - це ERP-система, призначена для середніх і великих промислових підприємств, що забезпечує рішення типових виробничих задач у рамках стандарту MRP II. Система Віртуоз має унікальні за своєю технологічною реалізацією і можливостями рішення для побудови довільних інформаційних моделей корпорацій, які дозволяють оперативно контролювати обстановку у структурних підрозділах. Система Віртуоз забезпечує рішення таких управлінських задач: o організація обліку, аналізу і планування на основі багатовимірної аналітики; o створення повного логістичного і фінансового циклів підприємства; o ведення складського обліку (управління складом, закупівлями, продажем, облік замовлень/резервувань, автоматичне складання замовлень); o розрахунок з дебіторами/кредиторами (управління знижками, ведення прайс-листів, облік бартерних операцій, використання векселів у розрахунках, управління договорами, облік прострочених платежів); o ведення обліку основних засобів, малоцінних активів; o ведення обліку заробітної плати; o здійснення касових і банківських операцій, зокрема інтеграції з системами клієнт - банк; o здійснення податкового обліку; o планування й управління виробництвом (рішення типових виробничих задач, орієнтація на рішення повного циклу виробничих і логістичних завдань на всіх етапах функціонування виробничого процесу); o управління документообігом компанії; o побудова корпоративних моделей компанії. Функціональне призначення: бухгалтерський і податковий облік, планування, бюджетування, прогнозування, системи управління відносинами з клієнтами, управління документообігом, управління витратами, управління виробництвом, управління постачанням і збутом, управління фінансами" управлінський облік. Віртуоз™ - ERP-cиcтeмa з розвиненою базовою функціональністю. Система забезпечує повний логістичний і фінансовий цикли підприємства, допомагаючи в рішенні зв'язаного ланцюжка задач: планування - управління - облік аналіз. Віртуоз™ - управлінська система, результатом впровадження якої є можливість оперативного отримання необхідної управлінської, інформації, призначеної для внутрішнього використання менеджерами всіх рівнів управління. При цьому автоматично реалізуються всі, необхідні підприємству, облікові функції і прискорюється підготовка зовнішньої звітності для державних органів. Віртуоз™ - система обліку багатовимірних аналітичних об'єктів. Будь-який економічний показник підприємства може бути одержаний у будь-якому аналітичному зрізі. Система спроектована із застосуванням концепцій багатовимірного аналітичного обліку інвентарних об'єктів і багатовимірного аналітичного фінансового обліку. Віртуоз™ - інтегрована ERP-cиcтeмa. Будь-яка інформація вводиться в систему тільки один раз, внаслідок чого вона стає доступною для всіх робочих місць, причому в тій формі, яка використовується на кожному з цих робочих місць. Це документарна система. Всі господарські операції проводяться через документи і всі зміни стану об'єктів господарювання відбуваються у результаті виконання господарських операцій. Віртуоз™ - система моделювання господарських процесів. Гнучка система проведення документів дає змогу одержувати як поточну, так і прогнозну інформацію. Можливе повне і часткове анулювання документів, що дає можливість моделювати господарські процеси і контролювати зміну фінансового стану підприємства. Це основа для побудови розподіленої інформаційної системи корпорації. Система підтримує єдиний інформаційний простір корпорації на основі власного унікального методу об'єктної реплікації розподілених баз даних. Консолідація даних здійснюється на рівні окремих господарських операцій шляхом передачі первинних документів. При цьому використовується будь-який канал передачі даних. Передача в корпоративну базу повної аналітичної деталізації операцій кожного підприємства дозволяє одержувати корпоративну звітність у різних аналітичних зрізах, а також надає можливість прослідкувати історію формування того чи іншого показника аж до конкретної господарської операції на конкретному підприємстві. Це також рішення для роздрібної, дрібнооптової та оптової торгівлі. Робоче місце касира (POS, Point of Sale) забезпечує автоматизацію типових функцій роботи магазину, торговельного залу, супермаркету, роздрібного для опту складу - магазину типу Cash & Carry. Віртуоз™ - система, що підтримує віддалений доступ. Система дозволяє здійснювати повноцінний доступ до робочого середовища через телекомунікаційні мережі, а не тільки з локальної робочої станції. Віртуоз™ - це система планування ресурсів підприємств, що реалізовані в архітектурі клієнт - сервер. Система створена з використанням новітніх технологій обробки даних. Архітектура клієнт - сервер забезпечує всю обробку даних на спеціалізованому сервері, а на робочу станцію (клієнт) передається тільки результат запиту. Така архітектура значно підвищує ступінь надійності зберігання й обробки даних, забезпечує надійний захист від несанкціонованого доступу і має потужні засоби з управління розподіленими на кількох серверах даними. Віртуоз™ - гнучка система, що легко адаптується, з кількома рівнями настройок. Це потужний, інструментальний засіб для створення власних економічних моделей. За допомогою інструментальних засобів підприємство може самостійно забезпечити налагодження й модифікацію системи для підтримки власної функціональності. Використовуючи репозиторій - - логічний опис ПрО - користувач одержує зручний інтерфейс звернень до об'єктів. lnfor:COM - повномасштабна система класу ERP для підприємств середнього розміру, що забезпечує спільну роботу всіх функціональних підрозділів підприємства, надаючи необхідну налагодженість у роботі підрозділів. Система об'єднує в єдиний інформаційний простір підприємств модулі планування ресурсів підприємства, планування виробничих ресурсів, управління відносинами з клієнтами, електронної комерції й управління ланцюжками постачань. Базовий пакет забезпечує функції з ведення продажу, закупівлі, складування, складських операцій виробництва, планування ресурсів тощо. У системі infor.COM можна відстежу-вати всю історію змін комерційної пропозиції. Замовлення на продаж можна використовувати для створення виробничих завдань або спеціалізованих замовлень на ремонт чи сервісне обслуговування. Система дає змогу контролювати процес виконання замовлень. Розрахунок потреб, планування виробництва, закупівлі може здійснюватися по всьому ланцюжку постачань. Модуль "Склад" підтримує всі складські операції. Система дозволяє здійснювати детальне планування всіх ресурсів. Зворотне, пряме і проміжне планування допомагають контролювати виконання замовлень і виділяти виробничі ресурси з урахуванням точної інформації про завантаження персоналу і матеріалів. За допомогою системи infor:COM можна скоротити час виконання замовлень і досягти вищої продуктивності праці. Модуль "Планування" автоматично формує пропозиції щодо замовлень на закупівлі для модуля "Закупівлі" або робочі наряди для модуля "Виробництво", здобуваючи поточні дані із замовлень, інформації про складські запаси, замовлень на закупівлі і робочих нарядів. Модуль "Розрахунок собівартості" дозволяє у будь-який час обчислити всі фактичні витрати, що належать до замовлення або проекту, а також відхилення від планових витрат. У сфері виробництва система дає змогу контролювати випуск продукту, управління виробництвом, облік витрат сировини, процес виготовлення. Передбачені також засоби управління робочими потужностями, термінами і трудовими ресурсами, розширені можливості планування й аналізу, надання управлінської інформації в максимально наочній формі. Система inforrCOM спроектована для роботи на базі платформ Microsoft SQLServer, Oracle, або DBII (AS400). Smart RetaUSuite™ - тиражоване рішення на платформі Microsoft Dynamics NAV, призначене як для окремого магазину, так і для роздрібної мережі, що автоматизує в рамках однієї системи всі бізнес-процеси. Рішення Smart RetailSuite може використовуватися в різних напрямах роздрібного бізнесу - в продовольчих магазинах, універсамах, бутиках, кафе, ресторанах тощо. Smart RetailSuite підтримує всі стандартні вимоги до систем роздрібної торгівлі, включаючи зміну цін, знижки, зміну кількості, сканування штрих-кодів, пошук необхідної продукції тощо. Реплікація даних у Smart RetailSuite забезпечує централізоване зберігання інформації в системі для управління пов'язаних мережею магазинів і POS-терміналів. Завдяки рішенню забезпечується управління й обмін всією інформацією між магазинами і центральним офісом. Mobile Client - модуль Smart RetailSuite, який забезпечує роботу терміналів збору даних у режимі реального часу, автоматизує торговельні і складські операції. Mobile Client дає змогу вирішувати такі процедури, як інвентаризація, приймання і відвантаження товару, розміщення і маркування, перевірка і порівняння цін, друк етикеток, управління поверненням товару" віддалений і мобільний продаж. SyteLine ERP. В умовах сучасної економіки підприємства потребують впровадження сучасних інформаційних технологій, що ведуть до підвищення продуктивності і прибутковості бізнесу, забезпечення прибутків і лідерства в конкурентній боротьбі. Система SyteLine ERP підтримує концепцію обліку потреб клієнтів в основних виробничих і господарських процесах підприємства, обліку переваг клієнта при підборі продукції, і послуг у поєднанні з організованим оперативним управлінням виробництва. Система SyteLine ERP є гнучкою платформою для розширення за рахунок додаткових комплементарних програмних продуктів, що забезпечують широку функціональність і підтримку новітніх технологій, які дають змогу ефективно управляти бізнесом у різних галузях промисловості. Система SyteLine ERP має повний набір функцій для забезпечення роботи в таких функціональних сферах як обслуговування клієнтів, управління витратами, обробка замовлень, управління якістю, прогнозування й управління збутом, управління запасами і закупівлями, планування потреб у матеріалах, управління виробничими процесами, планування й управління виробничими потужностями, управління цехами, бухгалтерський і податковий облік, управління персоналом, фінансами, проектами. У системі SyteLine ERP реалізована підтримка бази постачальників, що допомагає оперативно виявити постачальників за цінами, якістю послуг і термінами постачання. Варто назвати такі характеристики SyteLine ERP: ергономічний інтерфейс користувача; можливість управління територіально-розподіленими майданчиками, повнофункціональна головна книга, технічна документація он-лайн, підтримка прийняття управлінських рішень, управління документообігом і повідомленнями, високий рівень захисту інформації і розмежування доступу. SyteLine ERP дає змогу відстежувати виробництво за замовленнями, виробничими графіками або етикетками KANBAN. SyteLine ERP дозволяє збільшити продаж, автоматизувати бізнес-процеси, підвищити конкурентоспроможність, організувати ефективний логістичний ланцюжок, організувати ефективну взаємодію з клієнтами, оцінювати замовлення точно і швидко, скоротити час виконання замовлення, зменшити операційні витрати, підвищити ефективність праці фахівців, оптимально планувати і використовувати виробничі потужності, зменшити комерційні витрати і собівартість, мінімізувати повернення продукції, оцінювати ступінь досягнення поставленої мети, максимізувати темпи зростання, підвищити рентабельність. За допомогою системи SyteLine ERP можна швидко обробляти замовлення клієнтів, до того ж, система дозволяє обробляти непрогнозовані, швидкозмінні запити клієнтів. SyteLine ERP взаємодіє з багатьма системами, зокрема такими, як електронні торговельні майданчики, автоматизовані системи збору даних, система розрахунку заробітної платні, система управління персоналом, генератори звітів, системи планування маршрутів і оптимізації доставки, системи управління документообігом, системи електронного обміну даними, системи управління життєвим циклом продукту (Product Life Cycle), управління відносинами з клієнтами (Customer Relationship Management), синхронного планування й оптимізації (Advanced Planning & Scheduling - APS), управління ланцюжками постачань (Supply Chain Management - SCM). Система забезпечує вирішення повного спектра фінансово-економічних завдань, включаючи фінансовий облік, управлінський облік і фінансовий менеджмент. SyteLine ERP дозволяє приймати від виробничих модулів всю необхідну інформацію про виробничо-господарську діяльність, формувати фінансові показники на основі виробничих даних, консолідувати фінансову інформацію в різних розрізах відповідно до структури бізнесу, забезпечувати усю необхідну звітність. Забезпечуючи розподілену роботу співробітників різних служб підприємства, SyteLine ERP гарантує безпеку даних. SyteLine ERP відповідає сучасним промисловим стандартам, а також підтримує сучасні комунікаційні стандарти, включаючи XML, архітектуру Microsoft.NET, об'єктно орієнтовані компоненти і 32-бітові клієнтські застосування Windows. Багаторівнева, клієнт-серверна архітектура SyteLine забезпечує гнучкість конфігурації, сприяючи ефективному зростанню технологічності інформаційного забезпечення підприємства. Microsoft Navision - новітня технологія управління підприємством від провідного світового виробника програмного забезпечення, що охоплює всі аспекти діяльності компанії і дає змогу швидко підвищити ефективність бізнесу, контроль поточних бізнес-процесів, удосконалити бізнес-співпрацю з клієнтами і партнерами. Microsoft Navision - комплексна інтегрована система призначена для автоматизації всіх видів господарської діяльності підприємства, сферою якої є управління фінансами (FM); управління ланцюжками постачань (SCM); управління відносинами з клієнтами (CRM), управління виробництвом, управління проектами, управління персоналом (HRM), електронна комерція.

ЯК ВВОДИТИ ПРАВИЛЬНІ ДАТИ в Excel

Сьогодні в програмі ще один новий трюк від Чанду (chandoo.org) - використання правил умовного форматування для забезпечення введення правильних дат, точніше, дат в правильному форматі (хоча ніхто не заважає обмежити діапазон прийнятих дат застосувати якісь додаткові умови). Тут розташованийоригінал статті (англійською мовою). Ось демонстрація прикладу: Умовне форматування підкаже, як вводити правильні дати в Excel

Зміст [ показати ]

Як змусити користувача вводити правильні дати?

Припустимо, необхідно ввести дату в комірку C3:
 1. Виділіть клітинку C3. На вкладці стрічки Головна в розділі Стилі натисніть кнопку зі стрілкоюУмовне форматування і виберіть в меню пункт Нове правило .
 2. Як типу правила виберіть "Використовувати формулу для визначення форматується осередків".
 3. Введіть наступну формулу:
  =ЕОШ(ДЕНЬ($C$3))
 4. Налаштуйте параметри форматування для неправильно введених дат (наприклад, напівжирний шрифт червоного кольору).
Ось і готово.

Як працює ця формула?

Оскільки ми очікуємо введення в осередок C3 дати, то можна використовувати будь-яку функцію, яка здійснює операції над датами. Чанду запропонував, наприклад, функцію ДЕНЬ () , яка повертає порядковий номер дня у місяці. Якщо в клітинку введена не дата, ця функція поверне помилку. Тому ми "загортаємо" її в функцію ЕОШ ()і завдяки цьому можемо використовувати у формулі умовного форматування.

Підводний камінь

Excel зберігає дати як звичайні числа, без будь-яких хитрощів. Тому будь-яке введене число буде розпізнано як дата і не викличе помилок. Для того, щоб обмежити діапазон допустимих дат, доведеться писати додаткові умови у формулі умовного форматування. Джерело: http://allexcel.info