Ліп’яніна Христина Володимирівна

Ліп’яніна Христина Володимирівна

123456 Навчаючись на спеціальності «Економічна кібернетика» отримала хороші навики в сфері економіки та інформаційних технологій. Всім раджу поступати на дану спеціальність, адже викладачі кафедри просто СУПЕР!!!!

«Системний аналіз»

kld90LgvOCI

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ – «СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ»

zNBSICrpA-AСистемний аналітик одна з новітніх професій, що базується на IT технологіях і математичному моделюванні. Системний аналітик, завдяки своїй універсальній підготовці, здатний вирішувати проблеми і завдання високого рівня в будь-яких сферах діяльності людини. Програма навчання орієнтується на кваліфіковану математичну і системну підготовку, знання складових сучасного економічного та аналітичного наукового аналізу, особливості формування інформаційних продуктів та послуг, організації баз даних та знань у складних економіко-виробничих системах, методів аналізу бізнес-процесів, моделей та комп’ютерних засобів прогнозування в бізнесі, систем моніторингу та механізмів інформаційного менеджменту в економіці, орієнтує на актуальні напрями, в рамках яких студент визначає професійну та наукову кар’єру. Теоретичні знання та практичні уміння і навички у сфері системного аналізу формують у студентів особливі науково-аналітичні, дослідницькі, консультаційні та прикладні компетентності у сфері системного аналізу, методів, моделей та інформаційних технологій для управління діяльністю складних економічних об’єктів виробництва, фінансів, банківського бізнесу, державного управління та послуг. Спеціальні (фахові) компетентності:

 • базові знання створення математичних моделей складних об'єктів, процесів та їх елементів, моделювання та оптимізації фізико-технічних і соціально-економічних складних об'єктів і процесів, дослідження та оцінка ефективності складних об'єктів, процесів і систем за різноманітними критеріями;
 • базові знання сучасних алгоритмічних мов програмування; теорії програмування та її використання, принципів об’єктно-орієнтованого програмування; архітектури сучасних обчислювальних систем;
 • уміння здійснювати інформаційний системний аналіз виробничо-економічних систем; комплексний статистичний аналіз і прогнозування фізичних та соціально-економічних процесів
 • володіння методами розробки та прийняття рішень з планування і управління; об’єктного підходу на всіх рівнях проектування, розробки та супроводу АІС; методами інтелектуального аналізу та штучного інтелекту для аналізу та синтезу систем;
 • уміння ідентифікувати, класифікувати та описувати стан складної системи її складових шляхом використання аналітичних методів і методів моделювання; проектувати системи забезпечення аналізу економічних систем з урахуванням усіх аспектів поставленої задачі;
 • уміння аргументувати основні методи та засоби реалізації інформаційної діяльності в організації та здатність розробки основних контурів ІТ – стратегії та ІТ – політики організації залежно від конкретної ситуації.

Впродовж навчання студенти:

 • опановують сучасне програмне забезпечення під різні операційні системи, різні мови програмування, мережеві та інформаційні технології;
 • отримують глибоку прикладну математичну підготовку;
 • опановують математичні ідеології системного підходу;
 • вивчають засоби і методи аналізу та управління складними системами;
 • опановують методи розробки та аналізу математичних моделей реальних процесів в економіці, виробництві та соціальній сфері;
 • навчаються розробці системного проектування експертних систем та пошукових систем;
 • вивчають методи аналізу та розробки алгоритмів;
 • вивчають інтелектуальні системи аналізу даних і баз даних.

  Акцент робиться на впровадження в професійну діяльність здобутих знань, та навичок для вирішення завдань щодо сучасних проблем системного аналізу, та можливість кар’єрного зростання і подальшої освіти: магістерські та наукові програми. Системні аналітики, у т.ч. бізнес-аналітики, системні архітектори, бізнес-архітектори, консультант-аналітики, фахівці з консолідування інформації, виконують провідні ролі у підприємствах та установах і входять до ТОП-списку найбільш високо оплачуваних фахівців ІТ-сектору. Їх основною задачею є забезпечення взаємодії із замовником та виконавцями, розроблення концепції інформаційної системи, технічного завдання на неї, проектування та оптимізація архітектури, координування усіх робіт зі створення систем, їх тестування та впровадження. У підприємствах та установах будь-якого, а не тільки ІТ-сектору, системні аналітики здійснюють консультування керівників з широкого кола питань у сфері фінансової, комерційної, технологічної, технічної, експертної діяльності. Вони виконують аналіз ринку, створення та ведення CRM-систем, оптимізацію на їх основі маркетингу продажів, обслуговування клієнтів тощо, виконують фінансовий, асортиментний аналіз та ін. Сфера майбутнього працевлаштування:

 • фахівці з тестування програмного забезпечення;
 • системні аналітики і менеджери проектів на підприємствах, що спеціалізуються на впровадженні інформаційних технологій;
 • фахівці з аналізу та моніторингу систем управління та програмного забезпечення у проектних, конструкторських і наукових організаціях;
 • фахівці з інформаційної безпеки;
 • провідні фахівці аналітичних і планових відділів міністерств, банків і установ;
 • фахівці з дослідження ринку товарів, послуг і технологій в маркетингових агентствах і відділах крупних фінансових компаній;
 • фахівці з питань оптимізації та інтелектуалізації управління виробничої та фінансової діяльності підприємства.

Незважаючи на економічну кризу, попит на фахівців у галузі інформаційних технологій не знизився, а навпаки зріс. Про це засвідчують дані, наведені на сайті Асоціації ІТ-України. Середня заробітна плата фахівців в даній галузі складає понад 13 тис. грн. на місяць. Все це в Україні сприяє тенденції стійкого зростання попиту на фахівців в галузі інформаційних технологій.

lOcV2hdy42Y

Боднар Дмитро Ількович

1324038537_dmitro-lkovich-bodnar

Посада: професор

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук

Внутрішній телефон: 12-270

Електронна скринька: d.bodnar@tneu.edu.ua

Публікації:

 • Bodnar D.I., Zators’kyi R.A. Generalization of continued fractions. І // Journal of Mathematical Sciences, Vol. 183, No. 1, May, 2012.– P.54-64.
 • Боднар Д.І., Бубняк М.М. Про збіжність 1-пері-одичного гіллястого ланцюгового дробу спеціального вигляду / «Математичний вісник НТШ» – Т.8. – 2011 р. – С. 5-16.
 • Bodnar D.I., Zators’kyi R.A. Generalization of continued fractions. І // Journal of Mathematical Sciences, Vol. 183, No. 1, July, 2012.–P.46-55.
 • Боднар Д.І., Р.І.Михальчук Інтегральні ланцюгові дроби та деякі з задач, що приводять до цього поняття // Комп’ютерно інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – №9.– 2012 – С.9-12.
 • Боднар Д.І., Бубняк М.М. Оцінки швидкості поточкової та рівномірної збіжності 1-періодичного гіллястого ланцюгового дробу спеціального вигляду / Мат. методи та фіз.-мех. поля.– 2013.– Т.56,№4.– С.24-32.
 • Bodnar D., Bubniak M. The convergence of 1-periodic branched continued fraction of the special form in parabolic regions / Journal of Mathematics and System Science – Vol. 4 , No 4.–2014.– P. 269-274.

Адамів Олег Петрович

1331817488_adamiv

Посада: доцент

Вчене звання: доцент 

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Внутрішній телефон: 11-125

Електронна скринька: oad@tneu.edu.ua

Публікації:

 • Адамів О. П., Борух О. С.Аналіз методів оцінки ефективності PR-кампанії. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції «Україна в системі глобального інформаційного обміну: теоретико-методологічні аспекти дослідження і підготовки фахівців»,. – НУ «Львівська Політехніка», 25–26 жовтня 2013 року. – с.107-110.
 • Адамів О. П., Лозович Т. М. Застосування інструментальних засобів контент-аналізу в міжнародній інформації Матеріали ІII Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів «Сучасні комп’ютерні інформаційні технології: АСІТ’2013. – Тернопіль: ТНЕУ, 17-18 травня 2013 року – с. 242-243.
 • Адамів О. П., Гетьман О. М. Формування культури ділового спілкування майбутніх аналітиків-міжнародників Матеріали міжнародної наукової конференції «Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри». К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 19 квітня 2013 року – с.143-144 - 2013.
 • Адамів О. П. Method of Environment Reconstruction Using Epipolar Images International Journal of "Computing", - 2012, Vol. 11, Issue 1. - p. 11-16.
 • Adamiv O. Method of Stereoimage Fusion for 3D Reconstraction Proc. of the 11-th International Conference Pattern Recognition and Information Processing, 18-20 May, 2011. – Minsk. – 2011. – P.461 – 463.

Пасічник Роман Мирославович

_roman-miroslavovich-paschnik

Посада: доцент

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Внутрішній телефон: 12-270

Електронна скринька: r.pasichnyk@tneu.edu.ua

Публікації:

 • Метод генерації тестових завдань на основі системи семантичних класів / Мельник А.М., Пасічник Р.М. / Вісник ТДТУ. 2010. – Т. 15, № 1. – С. 187–193.
 • Модель управління прибутковістю продаж підприємств оптової торгівлі / Носова І.М., Пасічник Р.М./ Інформаційні технології, економіка, математика і техніка: міждисциплінарні дослідження. Тернопіль: Тайп, 2011. – С.15.
 • Модель планування замовлень комплектуючих меблевого виробництва / Греметчук О.В, Пасічник Р.М./ Інформаційні технології, економіка, математика і техніка: міждисциплінарні дослідження. Тернопіль: Тайп, 2011. – С.14.
 • Дослідження операцій. Навчальний посібник. - Тернопіль: Тайп, 2011. – 168 с.

Возняк Ольга Григорівна

1324288274_olga-grigorvna-voznyak

Посада: доцент

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Внутрішній телефон: 12-270

Електронна скринька: o.vozniak@tneu.edu.ua

Публікації:

 • Боднар Д.І., Буяк Л.М., Возняк О.Г. Диференціальні рівняння: методи розв’язування. Навч.-метод. посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010. – 112с.
 • Боднар Д.І., Бубняк М.М., Возняк О.Г., Ковальчук О.Я. Про оцінку швидкості збіжності одноперіодичного гіллястого ланцюгового дробу спеціального вигляду у кутових областях // Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу: Всеукраїнська наукова конференція, тези доповідей. Ворохта, 23 – 28 лютого 2011 р. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2011. – С. 32-33.
 • Бубняк М.М., Возняк О.Г. Граничне значення 1-періодичного гіллястого ланцюгового дробу спеціального вигляду // Міжнародна математична конференція ім. Скоробагатька (19–23 вересня 2011 року). Тези доповідей. – Дрогобич, 2011. – С.25.
 • Боднар Д.І., Бубняк М.М., Возняк О.Г., Ковальчук О.Я. Ознаки збіжності гіллястих ланцюгових дробів з нерівнозначними змінними // Праці міжнародної математичної школи «Питання оптимізації обчислень (ПОО–ХХХVII)» (Україна, Крим Велика Ялта, смт. Кацивелі 22–29 вересня 2011 року). Праці школи. – Київ, 2011. – С.25.
 • Возняк Г.М., Возняк О.Г. Магічні фігури та числа. Навч. посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. – 80с.
 • Приймак В.І., Возняк О.Г., Ковалевич Н.М. Оцінювання взаємозв’язку динаміки попиту і пропозиції робочої сили в Україні // Науковий вісник національного лісотехнічного університету. Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.6. – С.275-283.
 • Приймак В.І. Возняк О.Г., Ковалевич Н.М. Математичне моделювання динаміки безробіття в період кризи // Формування ринкової економіки в Україні Науковий збірник. – Львів: 2011. – Вип. 23. – Ч. 2. – С. 241-247.
 • Боднар Д.І., Бубняк М.М., Возняк О.Г. Про збіжність 1-періодичного гіллястого ланцюгового дробу спеціального вигляду з комплексними елементами // Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу: Всеукраїнська наукова конференція, тези доповідей. Ворохта, 20 – 26 лютого 2012 р. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2012. – С. 9-10.
 • Возняк Г.М. Методика формування поняття похідної // Чотирнадцята Міжнародна Наукова Конференція імені академіка М Кравчука, 19-21 квітня, 2012 р., Київ: Матеріали конф. Т.4. Історія та методика викладання математики. – Київ: НТУУ «КПІ», 2012. – С.61-66.
 • Возняк Г.М., Возняк О.Г. Магічні фігури та алгебраїчні вирази. Навч. посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2012. – 48с.

Бабій Степан Васильович

1324288933_stepan-vasilovich-baby

Посада: старший викладач

Вчене звання: -

Науковий ступінь: -

Внутрішній телефон: 12-270

Електронна скринька: babiy_sv@tneu.edu.ua

Публікації:

 • Бабій С.В., Управління знаннями в аспекті розвитку бізнесу. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія. За заг. редакцією В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с., 2014. - 13 с.
 • Бабій С.В., Процеси інтелектуалізації виробничо-господарської діяльності вітчизняних підприємств. Збірник тез наукових робіт учасників ХХХІ міжнародної науково-практичної конференції “Реформування фінансово-економічної системи: погляд у майбутнє” – Львів: ЛЕФ 1-2 листопада 2013 р. – С. 96-97.
 • Бабій С.В., Інтелектуальна власність в системі управління сучасним бізнесом. Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічний розвиток суспільства в контексті інтеграційних процесів» – Одеса: Центр економічних досліджень та розвитку 1-2 листопада 2013 р. – С. 121-123.
 • Бабій С.В., Тенденції інтелектуалізації сучасного бізнесу. Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія розвитку світової економіки в умовах глобалізації» – Черкаси: Видавничий дім «Гельветика» 27-28 грудня 2013 р. – С. 224-226.
 • Бабій С.В., Соціальна відповідальність інтелектуального бізнесу. Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний потенціал світової науки – ХХІ сторіччя» – Запоріжжя: Видавництво ПГА 20-25 січня 2014 р. – С. 14-16.
 • Бабій С.В., Особливості створення інтелектуальних продуктів. Кримський економічний вісник: науковий журнал. – Сімферополь, 2014. – №1(08). – С. 25-27.

Вовкодав Олександр Валерійович

1324038634_oleksandr-valeryovich-vovkodav

Посада: викладач

Вчене звання: -

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Внутрішній телефон: 12-270

Електронна скринька: o.vovkodav@tneu.edu.ua

Публікації:

 • Вовкодав О.В. Моделювання показників ССДС системи під дією фізичного навантаження Матеріали ІІ Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів «Сучасні комп’ютерні інформаційні технології» ТНЕУ, Тернопіль – 2012р. С. 17.
 • Вовкодав О.В., Пасічник Р.М. Система моделювання параметрів процесу реабілітації після гострого інфаркту міокарда Науковий журнал «Вісник Хмельницького національного університету» – 2012. – №4 (191). – С. 102–107.
 • Вовкодав О.В., Пасічник Р.М., Гончар Л.І., Шпінталь М.Я. Mathematical Model of the Cardiovascular System on the Measured Physical Exercise The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM 2013). – Lviv-Polyana, Ukraine, 2013. P. 378-379
 • Вовкодав О.В., Пасічник Р.М., Левицька Л. В. Модель реакції серцево-судинної системи організму на дозоване фізичне навантаження в процесі реабілітації після неускладненого інфаркту міокарда Наукове видання «Системи обробки інформації» Випуск 1 (108). Харків – 2013. С. 224-228.
 • Вовкодав О.В. Моніторинг показників серцево-судинної системи під дією фізичних навантажень Матеріали ІІІ Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів «Сучасні комп’ютерні інформаційні технології» ТНЕУ, Тернопіль – 2013р. С. 18-19 .
 • Вовкодав О.В., Швед М.І., Левицька Л.В., Левицький І.Б. Використання математичної моделі в прогнозування зміни гемодинамічних показників при фізичній реабілітації хворих на гострий інфаркт міокарда з високим ступенем кардіоваскулярного ризику Матеріали XIV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 18-20 вересня 2013 р.) Український кардіологічний журнал (4), Київ – 2013р. С. 174-175.
 • Вовкодав О.В., Пасічник Р. М. Математична модель динаміки пульсу та тиску при оцінці допустимості фізичних навантажень Міжнародний науково-технічний журнал «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах» №2 (47), Хмельницький – 2014. С. 158-162.
 • Вовкодав О.В. Математична модель динаміки пульсу та тиску при оцінці толерантності серцево-судинної системи до фізичного навантаження Науковий журнал «Вісник Хмельницького національного університету» – 2014, №4 (215). С. 41-44.
 • Вовкодав О.В., Пасічник Р. The Method of Identification of a Mathematical Model for the Cardiovascular System Response Dynamics to Exercise Stress

Муравський Василь Володимирович

1324038523_vasil-volodimirovich-muravskiy_novyy-razmer

Посада: викладач

Вчене звання: -

Науковий ступінь: -

Внутрішній телефон: 12-270

Електронна скринька: muravskyj_vv@tneu.edu.ua

Публікації:

 • Муравський В.В., Недашковський М.О. Застосування алгоритмів комп’ютерної алгебри в економіко-математичному моделюванні.
 • Муравський В.В. Автоматизована система обліку товарообороту як невід’ємна складова інформаційного суспільства. Стаття (фахове видання) //Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: Збірник наукових праць. Вип. 3 (16): Економічні науки. – Чернівці, Технодрук, 2009. – С.494-499.
 • Муравський В.В. Організація обліку товарних запасів із використанням автоматизованих інформаційних технологій. Стаття (фахове видання) //Економічний аналіз. – Випуск 6. – 2010. – С.128-130.
 • Муравський В.В. Моделювання вибору оптимального портфеля цінних паперів. Стаття (фахове видання) //Управління розвитком. Збірник наукових робіт Харківського національного економічного університету. - №5. – 2011. – С. 250-252.
 • Муравський В.В.Організація обліку і контролю в медичних установах з використанням електронної картки пацієнта Тези Бухгалтерський облік, економічний аналіз та контроль в умовах формування і розвитку сучасних концепцій управління: тези виступів XII міжнар. наук. конф. – Житомир : ЖДТУ, 2013. – с.146-148.
 • Муравський В.В. Поняття «форма бухгалтерського обліку» в умовах застосування комп’ютерно-комунікаційної техніки.Тези. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку: Всеукраїнська науково-практична конференція (м. Чернігів, 25-26 жовтня 2013 р.) : тези доповідей. – Чернігів : Черніг. держ. технол. ун-т, 2013. – с.46-48.
 • Муравський В.В. Інформаційні правопорушення в комп’ютерних системах бухгалтерського обліку. Стаття (фахове видання) //Сталий розвиток економіки. Міжнародний науково-виробничий журнал. – №3 (20). – Хмельницький, 2013. – с.301-305.

Струбицький Павло Романович

1324288574_pavlo-romanovich-strubickiy

Посада: доцент

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Внутрішній телефон: 12-270

Електронна скринька: p.strubytskyi@tneu.edu.ua

Публікації:

 • Струбицький П.Р. Ранговий розподіл в аналізі даних - Поступ в науку. Збірник наукових праць Бучацького інституту менеджменту і аудиту. –Бучач 2009 №5, –С. 113-116.
 • Струбицький П.Р. , Струбицька І.П. Побудова дискретних моделей як процесс машинного навчання --Матеріали міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів "Актуальні задачі сучасних технологій", 19-20 грудня 2012 р. - Тернопіль: ТНТУ, 2012. - С. 229-230.
 • Струбицький П.Р. Особливості вибору параметрів динамічної кластеризації при аналізі екологічного стану --Матеріали ІІІ Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів “Сучасні комп’ютерні інформаційні технології”, 17-18 травня 2013 р. – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. –С.213-214
 • Струбицький П.Р., Струбицький Р.П., Шаховська Н.Б. Аналіз загроз хмарковим сховищам даних та методів їх захисту .Наукові праці Чорноморського державного університету ім. П.Могили. Серія комп’ютерні технології. грудень 2013 (6стор)
 • Струбицький П.Р., Маслияк Б.О. Моделювання дерева рішень для класифікації критеріїв оцінки країн щодо можливості міжнародної інтеграції. Збірник наукових праць 2 Всеукраїнської наукової конференції Україна в системі глобального інформаційного обміну: теоретико-методологічні аспекти дослідження і підготовки фахівців. Львів, 2013. с.31-34
 • Струбицький П.Р., Струбицький Р.П. Практична реалізація відмовостійкого захищеного сховиша даних навчального закладу засобами відкритого програмного забезпечення. //Стан та удосконалення безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем, 2014, С.32-35

Сертифікати:

Untitled.FR12 - 0003 Untitled.FR12 - 0002

Untitled.FR12 - 0001 Deductor

Основи інформаційної безпеки Untitled.FR12 - 0016

Untitled.FR12 - 0015 Untitled.FR12 - 0014

Untitled.FR12 - 0013 Untitled.FR12 - 0012

Untitled.FR12 - 0011 Untitled.FR12 - 0010

Untitled.FR12 - 0009 Untitled.FR12 - 0008

Untitled.FR12 - 0007 Untitled.FR12 - 0006

Untitled.FR12 - 0005 Untitled.FR12 - 0004

Добротвор Ігор Григорович

1331821425_dobrotvor

Посада: доцент

Вчене звання: доцент 

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Внутрішній телефон: 12-270

Електронна скринька: i.dobrotvor@tneu.edu.ua

Публікації:

 • Добротвор І.Г. Диференціальні залежності фізико-механічних характеристик епоксикомпозитів з дисперсним наповнювачем / І.Г. Добротвор, П.Д. Стухляк // Материалы международной научно-технической конференции "Автоматизация: проблемы, идеи, решения", 7-12 сентября 2009 года. – Севастополь. -2009. - С. 107-109.
 • Дослідження геометричних характеристик мікроструктур епоксикомпозитів / І.Г. Добротвор, П.Д. Стухляк, А.В. Букетов, І.Т.Сорівка // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. - вип. 96. – 2010. - С. 317-324.
 • Добротвор І.Г. Визначення параметрів коміркової структури епоксикомпозитних матеріалів для покриттів / І.Г. Добротвор. Нафтова і газова промисловість. - №1. – 2010. - С.42-45.
 • Патент № 53903. Україна МПК C09D 4/00. Епоксидний композит з модифікованим наповнювачем / І. Г. Добротвор, П. Д. Стухляк, А. В. Букетов; заявник і патентовласник Тернопільський нац. економіч. унів. – Заявл. 25.10.2010. – Бюл. № 20.
 • Патент № 53904. Україна МПК C09D 4/00. Епоксидний композит з модифікованим комбінованим наповнювачем / І. Г. Добротвор, П. Д. Стухляк, А. В. Букетов; заявник і патентовласник Тернопільський нац. економіч. унів. – Заявл. 25.10.2010. – Бюл. № 20.
 • Influence of ultraviolet radiation on the properties of epoxy composites / A. Buketov, P. Stuhljak, I. Dobrotvor, N. Dolgov // 9th International symposium of Croatian metallurgical society “Material and metallurgy”, Summaries of lecture, Sibenic, Croatia, June 20-24, 2010, P.237.
 • A study of creep of epoxy composites with continuous fibers and modified fine filler in aggressive media / A. Buketov, P. Stuhljak, I. Dobrotvor, V. Levyts'kyi, N. Dolgov // Strength of Materials, - Vol. 43, No. 3, - May, 2011, -P. 338-350.
 • Добротвор І.Г. Аналіз станів епоксикомпозитів на основі зміни залишкових напружень / І.Г. Добротвор. Науковий вісник Херсонського державного морського інституту. Науковий журнал – Херсон: видавництво ВНЗ «ХДМІ», - №2(5), 2011, - С. 191-196.
 • Dobrotvor I. Layers density determination on phases verges division in epoxycomposites with the disperse fillers / I. Dobrotvor, P. Stukhljak, A. Buketov, I. Sorivka. Оралдын гылым жаршысы, - №2(38), - 2012. – С.117-126.
 • Добротвор І.Г. Моделювання осциляційних складових відклику чотириполюсника / І.Г. Добротвор, І.В.Бєлякова, Р.І Цебрій// Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та електроенергетика", №2 (26). – Харків, 06.2011. – С.55-60.

Данилюк Ірина Вадимівна

1385454499_danulyuk

Посада: доцент

Вчене звання: доцент 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Внутрішній телефон: 12-270

Електронна скринька: i.danyliuk@tneu.edu.ua

Google Scholar

ORCID

ResearcherID

Публікації:

 • Данилюк І.В., Голяш І.Д. Використання аудиторських процедур з метою захисту корпоративної інформації. Матеріали Всеукраїнської науково – практичної конференції з міжнародною участю молодих вчених та студентів “Розвиток економіки України в умовах глобалізації” (Харьків – ХНЕУ – 2011) . - № 5 (102) 2011 від 18 березня 2011 року.
 • Зорій Н.М., Данилюк І.В. Нецільове використання бюджетних коштів: теоретико – прагматичний аспект. Фінансова система України. Збірник наукових праць. – Острог: видавництво Національного університету «Острозька академія,» 2011. – Випуск 17. – С.72 – 80.
 • Михайлишин Н.П., Данилюк І.В. Управлінський облік витрат і калькулювання собівартості продукції виноробства. Інноваційна економіка АПК. – 2’2012 (12) Тернопіль С. 190 – 193.
 • Голяш І.Д., Данилюк І.В. Аналіз маркетингових ризиків підприємства. Економічний аналіз: Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. Випуск 10. Частина 4. 2012 рік. С. 59 – 62.
 • Данилюк І.В., Михайлишин Н.П. Роль стратегічного контролю в системі управління підприємством. Економічний аналіз: Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. Випуск 12. Частина 3. 2013 рік. С. 105 – 108.
 • Данилюк І.В., Зорій Н.М. Фінансова звітність: аналіз вимог міжнародних стандартів та подальші напрями адаптації національної системи обліку до МСФЗ . Галицький економічний вісник № 1 (44), 2014. Науковий журнал. Тернопіль. С. 125 – 131.
 • Михайлишин Н.П., Данилюк І.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління власним капіталом підприємства. Галицький економічний вісник № 2 (45), 2014. Науковий журнал. Тернопіль. С. 127 - 133
 • Данилюк О.А., Данилюк І.В. Технологічна підготовка виробництва в підвищенні ефективності роботи підприємства. Матеріали міжнародної проблемно-наукової міжгалузевої конференції “Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденції, енергетики, економіки, моделювання та управління” (ПНМК – 2010). № 6. Україна, Бучач, Східниця, Карпати 01-04 червня 2010 року. С. 340 – 342.
 • Хаблюк О.А., Данилюк І.В. Аудит ефективності: міжнародний досвід та становлення в Україні. Матеріали всеукраїнської інтернет - конференції «Система контролю: актуальні проблеми науки і практики». Тернопіль, від 31 січня 2013 року. – С. 67-74.
 • Данилюк І.В., Хаблюк О.А. Дослідження системи обліку та внутрішнього контролю на підприємстві. Матеріали науково – практичної конференції «Розвиток науки і аудиторської діяльності в Україні за 20 років». Тернопіль, 26-27 квітня 2013 року. – С. 33-40.

Мушак Андрій Мирославович

1324038448_andry-yaroslavovich-mushak

Посада: доцент

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Внутрішній телефон: 12-270

Електронна скринька: a.mushak@tneu.edu.ua

Публікації:

 • Нечеткие спецификации логического вывода в системе Гомеопат /А. Я. Мушак/ Доповіді Національної академії наук України, 2012, №2, стр.63-69 (Kijów, Ukraina)
 • Використання багатокрокового методу знаходження оптимального плану в нелінійних задачах / А. Я. Мушак / Сучасні інформаційні технології в економіці, менеджменті та освіті (СІТЕМ): Матеріали III-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції. - Львів, 21 листопада 2012 р. – Львів: Львівська філія ПВНЗ «Європейський університет».
 • Фірмові теги та атрибути: відмінності в інтерпретації популярними браузерами та найуживаніші альтернативи / А. Я. Мушак / Вісник Тернопільського державного технічного університету. ― 2009. ― Т. 14, №2. ― С. 93-103.
 • Нечеткие спецификации логического вывода в системе Гомеопат /А. Я. Мушак/ Доповіді Національної академії наук України, 2012, №2, стр.63-69.

Ліп’яніна Христина Володимирівна

123456

Посада: викладач

Вчене звання:  -

Науковий ступінь: -

Внутрішній телефон: 12-270

Електронна скринька: kh.lipianina@tneu.edu.ua

Google Scholar

ORCID

ResearcherID

Публікації:

 • Ліп’яніна Х.В., Яремко З.М.Концептуальна модель імпортних потоків харчової промисловості України Вісник ТНЕУ №3. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012 – С. 131-141.
 • Ліп’яніна Х.В., Аналітичний підхід до дослідження світового ринку рибної продукції Вісник КНУТД 2012 №5.-Київ:КНУТД, 2012 –С.218-223.
 • Ліп’яніна Х.В. Аналіз географічної структури імпортних потоків харчової промисловості України. Економічна кібернетика – інженерія економіки. Матеріали Одинадцятої Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції 30-31 березня 2012р. – Тернопіль: Тайп, 2012.-С.21-22.
 • Ліп’яніна Х.В., Аналіз географічної структури імпортних потоків харчової промисловості України. Інформаційно-аналітичні аспекти еволюційного розвитку економіки України у контексті світових тенденцій» (Івано-Франківськ, 21 березня 2012року): Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції.
 • Ліп’яніна Х.В., Новітні інформаційні технології в дослідження світового ринку рибної продукції. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку економічної кібернетики», 29 листопада 2012 року, м.Київ –С.88-89.
 • Ліп’яніна Х.В., Сучасні методи аналізу та прогнозування на ринку. Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 5)»/Збірник тез доповідей: випуск 4 (м. Тернопіль, 19-520 травня 2014 р.) – Тернопіль: Тайп, 2014. – С. 34-36.
 • Ліп’яніна Х.В., Структура аналізу ринку Сучасні комп’ютерні інформаційні технології: Матеріали IV Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів АСІТ’2014. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – С. 247-248.

Хома Надія Григорівна

421

Посада: доцент

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Внутрішній телефон: 12-270

Електронна скринька: n.khoma@tneu.edu.ua

Публікації:

 • Хома Г.П. Умови існування періодичних розв'язків крайових задач для гіперболічного рівняння / Г.П.Хома, Н.Г.Хома, С.Г.Хома–Могильська // ХV міжнар. наук. конф. ім. акад. М.Кравчука, 15–17 травня, 2014 р.: тези доп.Т.1.”Диференцівльні та інтегральні рівняння, їх застосування” – К. : НТУУ,”КПІ” 2014. – С. 321.
 • Khoma G.P. Existence of T–periodic solutions of the second order hyperbolic equations / Khoma G.P., Khoma N.G., Khoma-Mohylska S.G. // Scientific researches and their practical application. Modern state and ways of development ‘2014: міжнар. наук.-практ. конф., 1-12 жовтня, 2014 р.: зб. наук. праць. – Одеса : Черноморье, 2014. – Т. . – С.7-13.
 • Хома Н.Г. Проектування інформаційних систем в базах даних: Лабораторний практикум з дисципліни „Інформатика” для студентів економічних спеціальностей /Н.Г.Хома, С.Г.Хома–Могильська, В.В.Муравський. – Тернопіль : СМП “Тайп”, 2014. – 77 с.