Програма Альт-Інвест 3.0

Програма Альт-Інвест 3.0 належить до класу відкритих програм. Методика фірми Альт, на базі якої побудована програма, в основному відповідає методичним рекомендаціям ЮНІДО. Для розрахунку показників ефективності інвестиційного проекту використовується імітаційна модель грошових потоків.

Оскільки програма побудована з використанням електронних таблиць, у стандартному постачанні вона пропонує користувачеві можливість опису всіх видів діяльності за запропонованими алгоритмами.

Програма дає можливість вводити стартові початкові дані в агреговану форму балансу, яка відповідає загальним стандартам вітчизняних форм бухгалтерської звітності. Вона дає змогу задавати майже всі початкові дані не тільки як постійні величини або дискретний ряд, але і як змінні або навіть складні функції.’

Опис інвестиційної діяльності щодо проекту дає змогу використовувати різні способи придбання основних засобів (покупка і лізинг), а також різні способи нарахування амортизації. Найдетальніше цей опис операційної діяльності, яка включає виробничу програму випуску продукції, норм витрати матеріальних ресурсів на одиницю продукції, розрахунок потреби в оборотному капіталі, диференційований розрахунок фонду оплати праці різних категорій персоналу підприємства, виробничих витрат, тривалості технологічного циклу, затримки платежів, які разом дозволяють достатньо коректно розрахувати виробничу собівартість продукції, що випускається.

Фінансова діяльність представлена також досить детально. Є можливість скласти гнучкий графік залучення і погашення позичкових коштів, використовувати вільні грошові кошти проекту в альтернативні проекти у вигляді короткострокових і довгострокових фінансових вкладень. Особливо слід вказати на наявність автоматичного розрахунку оптимального графіка залучення позичкових коштів, що дуже зручно при фінансуванні типу кредитної лінії. Це є безперечною перевагою програми.

Економічне оточення представлене також стандартним набором таких показників, як інфляція, можливість розрахунку проекту у двох валютах, докладний і гнучкий опис податкового навантаження.

Оскільки програма реалізована в, середовищі Microsoft Excel і має велику гнучкість до змін структури і налагодження, то вона пропонує користувачеві великі можливості щодо зміни тривалості інтервалів планування, тобто дає можливість задавати масштаб часового періоду розрахунку проекту. Це дуже зручно при здійсненні поточного планування діяльності підприємства.

Аналітичні можливості програми достатні, однак не потужні. Показники ефективності інвестицій представлені в повному обсязі. Аналіз чутливості пропонує невеликий набір змінних параметрів проекту. Створення власного аналізу чутливості, що враховує вплив досить великої кількості параметрів на всі показники ефективності, може стати достатньо складним завданням навіть для кваліфікованого користувача.

Результати розрахунків можуть бути представлені у вигляді необмеженої кількості таблиць і графіків, що характерні для середовища, в якому написана програма. Формування звітних документів за проектом, по суті, визначаться тільки вимогами до нього і кваліфікацією експерта, що готує матеріали.