«ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ»

«ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ»

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ – «ЕКОНОМІКА»

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ»

Магістр з економічної кібернетики – це економіст-аналітик, який має високу кваліфікацію у сфері організаційного управління та економіки, володіє сучасними математичними методами аналізу і прогнозування економічних ситуацій, із використанням найновіших інформаційних технологій, а також управління економічними об’єктами в ринкових умовах, вміє організувати роботу з комп’ютеризації цих об’єктів, є спеціалістом в галузі економіки та управління виробничо-економічними системами. Володіє сучасними методами збору інформації, формування баз даних; аналізу і прогнозування економічних ситуацій з використанням сучасних математичних моделей та новітніх інформаційних технологій; управління економічними об’єктами в умовах невизначеності.

Навчання за даним напрямом передбачає оволодіння сучасними комп’ютерними інформаційними технологіями, навиками проектування інформаційних систем для бізнесу, програмування та використання інформаційних систем для вирішення економічних задач.

Програма підготовки економіста-аналітика базована на ідеї поєднання економічної підготовки з найбільш актуальними на сьогодні практичними навиками роботи з комп’ютерними інформаційними системами, що розвиває здібності до творчого засвоєння сучасних інформаційних технологій, аналізу і розв’язання економічних завдань з використанням сучасних комп’ютерних інформаційних засобів.

Базова освіта магістрів з економічної кібернетики забезпечується економічною, математичною та інформаційно-аналітичною підготовкою, найбільш близькою до стандартів сучасної освіти в розвинутих країнах Заходу.

Фахівець   здатен:

 • будувати науково обґрунтовані прогнози розвитку економічних явищ;
 • з'єднувати теорію і практику в прийнятті рішень на основі інформаційних технологій;
 • виконувати аналітичну обробку інформації у сфері мікро- та макроекономіки, фінансово-кредитної, страхової, банківської і зовнішньоекономічної діяльності;
 • ефективно розв'язувати проблеми управління на підприємствах, в галузях, регіонах; ефективно досліджувати ринкову кон'юнктуру;
 • ефективно використовувати сучасні програмні продукти і комп'ютерну техніку у виробничій, науковій та освітній діяльності з використанням інформаційних технологій;
 • створювати нові програмні продукти і здійснювати налагодження готових розробок;
 • розробляти та впроваджувати інформаційні системи в галузі економіки, фінансів, бізнесу, маркетингу;
 • створювати і використовувати статичні та динамічні експертні системи для оцінки бізнес-процесів;
 • розробляти моделі економічних процесів і систем, використовувати їх з практичною і дослідницькою метою;
 • проводити економічний аналіз об'єктів господарювання за допомогою ІТ-технологій;
 • проводити наукову діяльність в галузі економіки.

Економіст-аналітик – це економіст нової формації, який може реалізувати себе в різних сферах діяльності.

Основними сферами діяльності випускників є:

 • Стратегічне та оперативне планування діяльності підприємств.
 • Аналіз та прогнозування соціально-економічних явищ та процесів.
 • Формування завдань, аналітичних висновків і прогнозів ефективності діяльності підприємств.
 • Оцінка економічного стану підприємств та прогнозування їх фінансової діяльності.
 • Розробка програм оздоровлення та стратегій розвитку підприємств.
 • Розробка методів аналізу фінансових та товарних ринків.
 • Керівництво діяльністю підприємства, організації, установи.
 • Постановка економічних задач та проведення з використанням економіко-математичного моделювання і комп’ютерних технологій експериментів з метою пошуку розв’язків цих задач.
 • Побудова моделюючих систем для аналізу економічних процесів.
 • Проведення системного аналізу об’єктів управління.
 • Моделювання економічних ситуацій, процесів, задач.
 • Розробка та впровадження інформаційних систем.
 • Розробка систем проблемно-орієнтованого програмного забезпечення

За міжнародною класифікацією магістр з економічної кібернетики – це «Економіст 21-го століття», економіст –аналітик – програміст. 

Фахівці з економічної кібернетики є фахівцями широкого профілю. Їх призначення виконувати аналітичні роботи в економічних, економіко-виробничих, фінансових системах, банківському і страховому бізнесі, а також в науково-дослідних і навчальних закладах, інформаційно-обчислювальних і аналітичних установах, органах управління економічною системою для розв'язання задач прогнозування, планування, бухгалтерського обліку, фінансів, комерції, маркетингу, менеджменту, статистики, демографії, соціології, розробки і експлуатації інформаційних систем управління і систем підтримки прийняття рішень, створення програмних продуктів, підготовки кадрів економістів тощо, направлених на вирішення соціально-економічних проблем, використовуючи інструментарій економіко - математичного моделювання і прогресивних комп'ютерних технологій.

Незважаючи на економічну кризу, попит на фахівців у галузі інформаційних технологій не знизився, а навпаки зріс. Про це засвідчують дані, наведені на сайті Асоціації ІТ-України. Середня заробітна плата фахівців в даній галузі складає понад 13 тис. грн. на місяць. Все це в Україні сприяє тенденції стійкого зростання попиту на фахівців в галузі інформаційних технологій.

web_eki administrator