Завідувач кафедри

Завідувач кафедри

5A1A0022

Посада: Зав.кафедри економічної кібернетики та інформатики

 Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Внутрішній телефон: 12-207

Електронна скринька: bujak_lm@tneu.edu.ua

 

Інформація про завідувача кафедри економічної кібернетики та інформатики:

Очолює кафедру доктор економічних наук, доцент Буяк Леся Михайлівна.

У 1993 році Буяк Леся Михайлівна закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича за спеціальністю "Математика".

У 2004 році у Міжнародному науково-навчальному центрі інформаційних технологій та систем НАНУ і МОН України (м. Київ) захистила кандидатську дисертацію на тему: “Економіко-математичне моделювання оптимальних виробничих технологій” (спеціальність 08.03.02 – економіко-математичне моделювання). У 2008 році їй присвоєно вчене звання доцента за кафедрою економічної кібернетики.

Буяк Л.М. приділяє особливу увагу вдосконаленню навчального процесу і реалізації принципів Болонської декларації, поліпшенню якісного складу професорсько-викладацького колективу кафедри, підвищенню результативності науково-дослідної роботи викладачів, зміцненню матеріально-технічної бази кафедри.

Здійснює керівництво підготовкою кандидатських дисертацій аспірантів та здобувачів, є членом спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій. За керівництвом доцента Л.М. Буяк підготовлено і захищено 2 кандидатських дисертації. В даний час 2 аспіранти і 1 здобувач виконують дисертаційні дослідження.

Леся Михайлівна Буяк є автором понад 90 наукових і методичних праць, серед яких - монографії, посібники, статті, методичні розробки. Бере участь у міжнародних та держбюджетних науково-дослідних проектах. За її керівництвом виконується госпрозрахункова науково-дослідна робота.

Публікації:

 • Економіко-математичне моделювання впливу державного регулювання на стан перехідної економіки/Л.М.Буяк / Економіст. – №11 (277). -2009.
 • Моделювання динаміки життєвих ресурсів українських селян під час голодомору 1932-1933 рр./Л.М.Буяк, В.К.Паучок /Збірник наукових праць. Економічні науки (ПВНЗ «Буковинський університет). – 2009. – Вип5. – С.242-251.
 • Динамічна модель економіки з урахуванням економічної структури суспільства та екологізації виробництва /Л.М.Буяк, М.В.Григорків /Вісник Чернівецького національного університету. Серія Економіка.-2010.-Вип. – С.139-145.
 • Модель динаміки іпотечної кризи /Л.М.Буяк / Вісник Чернівецького національного університету. Серія Економіка.-2010.-Вип.344. – С. 127-142.
 • Математична модель взаємодії легального та нелегального секторів ринкової економіки /Л. М. Буяк/ Вісник ТНЕУ. – Тернопіль: Економічна думка, 2012. - №3. - С.17-33.
 • Динамічна модель ринку землі з урахуванням виробничих фондів сільськогосподарських підприємств / Л. М. Буяк / Всеукраїнський науково-виробничий журнал: Інноваційна економіка. - Тернопіль, 11’2012. - №37. – С. 203-210.
 • Модель оптимізації податкового навантаження та аналіз впливу фіскальної політики держави на динаміку економічного росту України /Л. М. Буяк, О.М.Ляшенко / Управлінські інновації. – Тернопіль, ТНЕУ. 2012. – Вип.1. – С.137-148.
 • Математична модель інвестування в низькопродуктивну економіку/Л. М. Буяк / Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць. – Львів, РВВ НЛТУ України. 2012. – Вип. 22.1. – С. 346-359.
 • Україна між Cходом і Заходом: математичні моделі економіки []/Л.М.Буяк, В.К.Паучок / Тернопіль: ТНЕУ ФО-П Шпак, 2012. – 144 с.
 • Математична модель впливу загальнодержавних виборів на лібералізовану економіку/ Л.М.Буяк/ Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць. – Львів, РВВ НЛТУ України. 2013. – Вип. 23.10. – С. 363-371.
 • Параметризація математичних моделей еколого-економічних систем у просторі показників економічної структури суспільства, цін та забруднення довкілля / Л. М. Буяк, М.В.Григорків / Всеукраїнський науково-виробничий журнал: Інноваційна економіка. - Тернопіль, 7’2013. - №45. – С. 239-335.
 • Порівняння можливих наслідків інтегрування господарства України в економіку Євросоюзу або Росії[Електронний ресурс] / Л. М. Буяк, В. К. Паучок // Науковий вісник НЛТУ України . - 2014. - Вип. 24.2. - С. 347-361.
 • Моделювання економічної динаміки з урахуванням ринку землі сільськогосподарсього празначення [Монографія]/ В.С. Григорків, Л.М. Буяк, С.В. Іщенко. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 264 с.

web_eki administrator